EN base
volume_up
{noun}

1. general

base (also: account, bar, basis, cause)
volume_up
grund {comm. gen.}
Will the Commission be making sure there is a legal base for that to happen?
Kommer kommissionen att se till att det finns en rättslig grund för att det skall ske?
Amendments relating to the legal base of the regulation are of particular importance.
De ändringsförslag som rör förordningens rättsliga grund är av särskild betydelse.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union's sakes.
Medlemsstaterna måste för sin egen och unionens del förfoga över en rättslig grund.
base (also: aim, bourn, case, destination)
These goals are vital for maintaining the EU industrial, competitive and innovative base.
Dessa mål är grundläggande för EU:s industriella, konkurrenskraftiga och innovativa grund.
The long-term objectives in the field of energy is the provision of energy totally based on renewable sources.
Energipolitikens långsiktiga mål är en energiförsörjning som helt baseras på förnybara källor.
By coincidence they are juxtaposed, but it is clear that each form of assistance has its own legal base and objective.
Det är en tillfällighet att de hamnar ovanpå varandra, men det måste klargöras att vart och ett har sin rättsliga grund och sitt mål.
base (also: bottom, floor, foundation, ground)
volume_up
botten {comm. gen.}
We wanted to see if the most common fish in the deep ocean, at the base of the food chain, was ingesting these poison pills.
Vi ville se om den vanligaste fisken i havsdjupen vid botten av näringskedjan satte i sig de här gifttabletterna.
I have essentially based my resolution on the issue of national declarations.
Jag har i grund och botten grundat min resolution på frågan om nationella förklaringar.
I personally prefer a pension system with founded on a basic element which can then be built on with an income-based element.
Jag föredrar själv ett pensionssystem som har en grundtrygghet i botten, som man sedan bygger på med en inkomsttrygghet.
base
volume_up
fot {comm. gen.} (av t.ex. ett hus)
Now, when I tell you to go, you run like hell straight to the base of this chimney!
När jag säger till, springer du av bara helvete till foten av skorstenen.
It will also have a church at its base where weddings, christenings and religious services to mark the great Christian feasts will be celebrated.
Det kommer också att finnas en kyrka belägen vid dess fot, där bröllop, dop och religiösa gudstjänster kommer att hållas för att uppmärksamma de stora kristna högtiderna.
The European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
EU grundades och måste förstärkas på en grundval av gemensamma värderingar.
We must change this approach, adopting realism as a base of our external action.
Vi måste förändra denna inställning och anta en realistisk grundval för våra yttre åtgärder.
So I think priority should be given to human rights problems on a rather broader base.
Jag att de mänskliga rättigheterna skall prioriteras på en mer översiktlig grundval.
Do you think it possible that the Commission might take the initiative in providing such an exchange with a base in Europe?
Ser ni någon möjlighet för kommissionen att ta initiativ till att erbjuda en sådan börs med säte i Europa?
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Det återstår dock ännu att bestämma var myndigheten skall ha sitt säte.
No, the European Parliament cannot decide on the location in which it will be based.
Nej, Europaparlamentet kan inte besluta om var det ska ha sitt säte.
base (also: die, pedestal, socket, plinth)
volume_up
sockel {comm. gen.}
Increased openness cannot create a creditable base for a citizens ' Europe unless the institutions meet the great new challenges ahead.
Inte heller en ökad öppenhet kan skapa ett trovärdigt fundament för ett medborgarnas Europa om inte institutionerna reformeras inför stora utmaningar.
Increased openness cannot create a creditable base for a citizens' Europe unless the institutions meet the great new challenges ahead.
Inte heller en ökad öppenhet kan skapa ett trovärdigt fundament för ett medborgarnas Europa om inte institutionerna reformeras inför stora utmaningar.
The reality that Slovakia will join the euro zone is based on sound foundations and the remarkable results of the Slovak economy.
Det faktum att Slovakien kommer att inträda i euroområdet är grundat på sunda fundament och de anmärkningsvärda resultaten i den slovakiska ekonomin.
base (also: headquarters, HQ)
in writing. - (PL) The work of the FRONTEX agency interests me, as it is the only European Union institution based in Poland.
. - (PL) Jag intresserar mig för Frontex arbete, inte minst eftersom det är det enda av EU:s organ som har sitt högkvarter i Polen.
base (also: finish line)
volume_up
mållinje {comm. gen.}
base (also: abutment, fulcrum)
volume_up
stödjepunkt {comm. gen.}
base (also: scratch)
volume_up
startlinje {comm. gen.}
base

2. "on second"

base
volume_up
bas {comm. gen.} (på andra)
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.

3. sports

base
volume_up
bas {comm. gen.}
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.
base
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
The legal base should not be changed to allow a qualified majority decision in the Council.
Den rättsliga grunden bör inte ändras till beslut i rådet med kvalificerad majoritet.
Alongside this immutable base there are some minor adjustments which it is fair to record.
Vid sidan av denna oföränderliga bas finns det vissa smärre justeringar som man bör påminna om.

4. mathematics

base
base
volume_up
grundtal {n} (i potensräkning)

5. chemistry

base
volume_up
bas {comm. gen.}
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.

Context sentences for "base" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.
Vi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.
EnglishWe base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
Det baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
EnglishThe committee's proposal broadens the tax base by removing some of the exemptions.
Utskottets förslag breddar skattebasen genom att de flesta undantagen tas bort.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Vårt nuvarande arbete är inriktat på skattebasen och berör inte skattesatserna.
EnglishThis debate on corporate tax base harmonisation is a consequence of such efforts.
Denna debatt om harmonisering av bolagsskattebasen är ett led i denna strävan.
EnglishThe harmonisation of the tax base would lead to pressure on national tax rates.
Harmoniseringen av skattebasen skulle sätta tryck på nationella skattesatser.
EnglishWould the harmonisation of the base not lead to a harmonisation of the rate?
Skulle inte en harmonisering av det ena leda till en harmonisering av det andra?
EnglishMy Group calls upon this House to base its deliberations on moral principles.
Min grupp strävar efter att parlamentet skall besluta enligt moraliska principer.
EnglishWe are, in fact, taking far too long about implementing the Brenner base tunnel.
Vi är nämligen mycket försenade när det gäller att genomföra Brennertunneln.
EnglishCompetition is all very well, but the production base and jobs are being destroyed.
Konkurrensen går utmärkt, men den produktiva basen och sysselsättningen förstörs.
EnglishYou can select between Adabas, dBase, Text, ODBC, JDBC, ADO, and spreadsheet.
Du kan välja mellan typerna Adabas, dBase, Text, ODBC, JDBC, ADO, tabelldokument.
EnglishThe Commission is of the view that Article 152 is the appropriate legal base.
Kommissionen är av den åsikten att artikel 152 är den rätta rättsliga grunden.
EnglishThe detainees at the Guantánamo naval base are not soldiers in an organised army.
Fångarna på marinbasen i Guantánamo är inte soldater i en organiserad armé.
EnglishPoland wants to diversify its supply base so as not to be dependent on Russia.
Polen vill diversifiera sin försörjningsbas för att bli mindre beroende av Ryssland.
EnglishThere was then no net increase in the fishing efforts base line for MAGP IV.
Det var därför ingen nettoökning av grundnivån i fisket för utvecklingsprogrammet.
EnglishA better knowledge base is a prerequisite for further discussion of this matter.
Ett bättre kunskapsunderlag är en förutsättning för vidare diskussioner i denna fråga.
EnglishI understand that there is some issue about the legal base of the renewables targets.
Jag förstår att det också handlar om den rättsliga grunden för de förnybara målen.
EnglishThis was already recognised and the legal base provided in the Lisbon Treaty.
Detta har man redan insett och den rättsliga grunden föreskrivs i Lissabonfördraget.
EnglishThe case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
Det gäller förlängningen av uthyrningen av örlogsbasen Sevastopol fram till 2050.
EnglishBut Europe must be able to retain a solid, modern and competitive industrial base.
Men Europa måste kunna behålla sin solida, moderna och konkurrenskraftiga industribas.