"battle" translation into Swedish

EN

"battle" in Swedish

EN

battle {noun}

volume_up
1. general
The battle against terrorism is above all a battle of values and a battle of ideas.
Kampen mot terrorism är framför allt en kamp om värderingar och en kamp om idéer.
There is therefore a battle to be fought, and clarifications to be made.
Det finns därför en kamp som vi måste utkämpa och förtydliganden som vi måste göra.
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
Denna kamp mellan sekularism och demokrati är en verklig utmaning för Turkiet.
volume_up
strid {comm. gen.}
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Mr Erdogan is fighting a difficult battle, full of danger, with the army generals.
Erdogan utkämpar en komplicerad strid mot arméns generaler, en strid som är full av faror.
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
battle (also: bang, bat, belt, bilge)
This is a battle which we may not be winning now, but which we must not lose.
Detta är ett slag vi kanske inte vinner nu, men som vi inte får förlora.
Ours is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
Vår kamp är inte av religiöst slag och än mindre en återgång till improduktiv nationalism.
Bitterness: codecision in budgetary matters is a losing battle.
Bitterhet: medbeslutande i budgetärenden är ett förlorat slag.
battle (also: day, triumph, victory)
volume_up
seger {comm. gen.}
Therefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Därför anser jag att vi har uppnått en vapenvila, snarare än att segern är vunnen.
Now that the maximum has been obtained, we consider this to be a victory in our long-term battle against inappropriate proposals.
Nu när bästa möjliga resultat har nåtts anser vi detta vara en seger i vår långvariga kamp mot dåliga förslag.
On 9 February, the Commission approved its communication entitled 'Winning the battle against global climate change'.
Den 9 februari godkände kommissionen sitt meddelande med titeln ”Seger i kampen mot den globala klimatförändringen”.
I am sorry that we have lost a battle, but the war and our fight will continue.
Jag är ledsen över att vi förlorade en drabbning, men striden och vår kamp fortsätter.
In any case, we cannot defer until June the battle that we must wage in January.
I vilket fall som helst kan vi inte skjuta upp en drabbning som borde äga rum i januari till juni.
The war against protectionism is not won in a single battle but by maintaining a general state of alert, day after day.
Vi kan inte besegra protektionismen i en enda drabbning. Det kan vi bara göra genom ständig vaksamhet, dag efter dag.
battle (also: duel)
volume_up
duell {comm. gen.}
battle (also: pitched battle)
A hard battle was also fought on whether Structural Funds, agricultural funds and funds for the applicant countries should be included in the directive.
En hård batalj utkämpades även om huruvida strukturfonder, jordbruksfonder och fonder för kandidatländerna skulle inkluderas i direktivet.
Compared with the other battles you have had to endure in the Netherlands, the battle for the constitution was - if I may put it that way - a rather restrained one.
I jämförelse med de andra bataljer som ni har tvingats utkämpa i Nederländerna så var bataljen om konstitutionen en ganska begränsat batalj - om jag får uttrycka mig så.
2. military
At times, I saw a likeness to Caesar who was equally capable of delaying battles.
Ibland kunde jag se en likhet med Caesar som var lika skicklig på att skjuta upp fältslag.
As can be expected, Serbia's dictator is fighting his battle against the as yet independent media in an underhand manner.
Såsom man kan förvänta sig för inte Serbiens envåldshärskare sitt fältslag mot de ännu okontrollerade medierna med blanka vapen.
As can be expected, Serbia' s dictator is fighting his battle against the as yet independent media in an underhand manner.
Såsom man kan förvänta sig för inte Serbiens envåldshärskare sitt fältslag mot de ännu okontrollerade medierna med blanka vapen.

Synonyms (English) for "battle":

battle

Context sentences for "battle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishChristian Europe is losing the battle against a socialist and atheist Europe.
Det kristna Europa förlorar striden mot ett socialistiskt och ateistiskt Europa.
EnglishLet me also point out that the battle against human trafficking is a priority issue.
Låt mig också peka på att kampen mot människosmuggling är en prioriterad fråga.
EnglishTherefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Därför anser jag att vi har uppnått en vapenvila, snarare än att segern är vunnen.
EnglishOften there are children involved and a seemingly never-ending custody battle ensues.
Många gånger är barn inblandade, och en till synes oändlig vårdnadstvist startar.
EnglishI am joking when I say that, but I also want you to know that the battle is not over.
Jag säger det på skämt, men också för att ni skall veta att striden inte är över.
EnglishI therefore call on my fellow Members to act wisely and not to fight the wrong battle.
Jag uppmanar därför mina kolleger att agera förnuftigt och inte utkämpa fel krig.
EnglishWe do not want to invest our own role as Commissioners in fighting a losing battle.
Vi vill inte satsa vår egen roll som kommissionärer på ett hopplöst företag.
EnglishWe cannot go on for ever having this battle about whose law shall apply.
Vi kan inte fortsätta att för evigt strida om vilken lagstiftning som ska gälla.
EnglishWe still have a clear recollection of the images from the ‘Battle of Seattle’.
Vi har fortfarande ett tydligt minne av bilderna från ”slaget om Seattle”.
EnglishI welcomed the report outlining the need to fight the climate change battle.
   . – Jag välkomnade betänkandet som visar behovet av kampen mot klimatförändringarna.
EnglishThis was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
EnglishOur package should be the proof of our leadership in the battle against global warming.
Vårt paket blir beviset på vårt ledarskap i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishThe battle against drugs and drug abuse must be constant and far-reaching.
Kampen mot droger och drogmissbruk måste föras jämt och ständigt och överallt.
EnglishThe Galileo plans add not much more than a competitive battle involving existing systems.
Galileoplanerna tillför inte mer än ett konkurrenskrig mellan befintliga system.
EnglishBritish government, Commission, Council, European Parliament, same battle.
Den brittiska regeringen, kommissionen, rådet, Europaparlamentet i samma båt.
EnglishWe are therefore losing the battle when it comes to the next big thing in the economy.
Vi förlorar därför slaget när det gäller nästa stora händelse inom ekonomin.
EnglishThe fight against international terrorism will be a long, drawn-out battle.
Kampen mot internationell terrorism är emellertid ett tidskrävande företag.
EnglishThe battle against unemployment can be won only by a functioning constitutional state.
Kampen mot arbetslösheten kan endast vinnas genom en fungerande konstitutionell stat.
EnglishThe battle to defend public services is falling far short of expectations.
Kampen för att försvara de offentliga tjänsterna missar verkligen sitt mål.
English   – Mr President, a start may be half the battle, but it is not the be all and end all.
Detta är emellertid bara halva historien; denna konstitution måste godkännas.