"be able" translation into Swedish

EN

"be able" in Swedish

SV
volume_up
to be able to {vb} [example]
EN

be able {adjective}

volume_up
be able
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
EU måste kunna agera snabbt och kunna fortsätta att ge bistånd.
They must be able to believe in us, so that they continue to believe in Europe.
De måste kunna ha förtroende för oss för att kunna bevara tron på Europa.
The Central Bank will be independent, but it will not be able to be irresponsible.
Centralbanken kommer att vara självständig, den kommer inte kunna vara oansvarig.

Context sentences for "be able" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Vi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
EnglishBut, in order for our citizens to be able to do that, I come to my second point.
Men för att våra medborgare ska kunna göra detta kommer jag till min andra punkt.
EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Konsumenter behöver korrekt information för att kunna försvara sina rättigheter.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishMany of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.
Många av våra patienter är ensamma – deras familjer kan inte längre besöka dem.
EnglishAnd to what extent will the European Parliament be able to play a role in this?
I vilken utsträckning kommer parlamentet att kunna delta i det beslutsfattandet?
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.
EnglishLeave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
Lämna detta till de större staterna, som inte har kunnat lösa frågan hittills.
English   After that short interlude, we will now be able to carry on with our votes.
   – Efter detta korta mellanspel kommer vi nu att kunna fortsätta omröstningen.
EnglishWithout these amendments, I will not be able to vote in favour of this report.
Utan dessa ändringsförslag kommer jag inte att kunna rösta för detta betänkande.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishMr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
Jag är glad, herr föredragande, att vi kunnat uppnå en kompromiss på den punkten.
EnglishI believe we must insist on their being able to be slaughtered within that radius.
Jag menar att vi måste insistera på att de skall kunna slaktas inom denna radie.
EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Men vi måste avvakta och se om den nya regeringen kan uppfylla sina åtaganden.
EnglishI hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.
EnglishLower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Lägre myndigheter skall ha möjligheter att anskaffa hållbara varor och tjänster.
EnglishWe spent some useful hours with Bertie and Dick and were able to welcome them.
Vi tillbringade några givande timmar med Bertie och Dick och kunde välkomna dem.
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Om de är alltför slappa i detta hänseende kommer vi inte att kunna göra framsteg.
EnglishThat is why I regret that I am not able to congratulate this Member on his work.
Därför beklagar jag att jag inte kan gratulera denne kollega till hans arbete.

Similar translations for "be able" in Swedish

able adjective
be bold verb
be given to adjective
be quiet interjection
Swedish
be up to
Swedish
be applied adjective
Swedish
be a long time coming
be behind
be in time verb
Swedish
be located adverb
Swedish
be taken care of adverb
Swedish