"be applied" translation into Swedish

EN

"be applied" in Swedish

EN

be applied {adjective}

volume_up
be applied
The tips are primarily for television production industry, but can be applied to most genres in the media.
Tipsen gäller främst för TV-produktionsbranschen men kan appliceras på de flesta genre inom mediebranschen.
shielding effects of a windscreen, (Useful knowledge when applied to mobile phone frequencies, GPS- and FM signals).
avskärmning av effekter på en vindruta, (användbar kunskap när det appliceras på mobiltelefonfrekvenser, GPS- och FM-signaler).
The report’s justification, namely that tourism contributes to growth and employment and is therefore central to the Lisbon process, can be applied to just about every area.
Betänkandets motivering, att turismen bidrar till tillväxt och sysselsättning och därför är central för Lissabonprocessen, kan appliceras på i stort sett alla områden.

Context sentences for "be applied" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
Nödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
EnglishIt must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
Det måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
EnglishThe Commission has applied principles of governance fully in its initiatives.
Kommissionen har helt och hållet tillämpat principer för styre i dess initiativ.
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Min personliga åsikt är att detta stödberättigande måste gälla alla medlemsstater.
EnglishAnother is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
En annan är det angelägna kravet på en strikt tillämpning av Maastrichtkriterierna.
EnglishAn unopened document can also be read-only without this attribute being applied.
Ett oöppnat dokument kan vara skrivskyddat utan att ha attributet " skrivskyddad ".
EnglishApplied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
Tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken (kortfattad redogörelse)
EnglishMoreover, the grubbing-up measure has been applied in the past, a decade ago.
För övrigt har nedläggningsåtgärder genomförts tidigare, för ett decennium sedan.
EnglishWherever such a policy has been applied, the people have ultimately paid the price.
Varhelst en sådan politik har tillämpats har folket till sist fått betala priset.
EnglishThis disarmament will only work if it is applied equally by the East and the West.
Denna nedrustning fungerar enbart om den bedrivs i samma mån i öst och i väst.
EnglishHe has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
Han har två barn under 18 år och ansökte därför om familjeförmåner i Liechtenstein.
EnglishThe comment last year was that the description only applied to the Commission.
Kommentarerna från förra året var att redogörelsen endast gällde kommissionen.
EnglishIt is just that the acquis communautaire cannot be applied in one part of Cyprus.
Det är bara det att gemenskapens regelverk inte kan genomföras på en del av Cypern.
EnglishAnd so you can see here, old-fashioned technology of the paintbrush being applied.
Och kom ihåg att den är frusen Och här kan ni se gammaldags penselteknik användas.
EnglishThis applied to the Kyoto Protocol, and must apply to the Johannesburg Summit.
Så var det med Kyotoprotokollet, och samma sak måste ske på Johannesburgmötet.
EnglishDisplays all styles of the selected style type applied in the current document.
Alla mallar av den aktuella malltypen, som används i det aktuella dokumentet, visas.
EnglishDisplays the Styles (of selected category) applied in the current document.
Visar de mallar av den aktuella malltypen som används i det aktuella dokumentet.
EnglishLastly, it is considered important that other measures should be applied, namely:
Slutligen anses det viktigt att andra åtgärder genomförs, nämligen följande:
EnglishOr have they been applied correctly and were they incorrect from the outset?
Eller har de tillämpats korrekt, och har de då varit felaktiga redan från början?
EnglishWe have UN Security Council Resolution 1706, which we are calling for to be applied.
Vi har FN: s säkerhetsråds resolution 1706, som vi kräver att man ska tillämpa.