"be at a loss" translation into Swedish

EN

"be at a loss" in Swedish

EN

be at a loss [idiom]

volume_up

Context sentences for "be at a loss" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOn 26 March, we witnessed the sinking of the Cheonan, with the loss of 46 lives.
Den 26 mars bevittnade vi förlisningen av fartyget Cheonan, då 46 personer omkom.
EnglishThese funds should be used efficiently to compensate the loss of customs revenues.
Medlen bör användas effektivt för att kompensera för förlusten av tullinkomster.
EnglishLoss of biological diversity in forests has particularly negative consequences.
Förlusten av skogarnas biologiska mångfald får särskilt negativa konsekvenser.
EnglishI believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Jag anser att detta är en förlust, inte bara för kandidatlandet, utan även för EU.
EnglishThe loss of confidence in Copenhagen was, in my opinion, one of the major problems.
Förtroendeförlusten i Köpenhamn var enligt min åsikt ett av de största problemen.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
Diktatorns rädsla och envishet kan leda till en suveränitetsförlust för Vitryssland.
EnglishFinland also mentions problems to do with health, public order and loss of income.
Man hänvisar också till problem med hälsa, allmän ordning och förlust av intäkter.
EnglishWhen it has been used fraudulently, it is European citizens who cover the loss.
När de har utnyttjats bedrägligt är det EU:s medborgare som täcker förlusten.
EnglishThis must be corrected, otherwise we could be accused of memory loss and of bias.
Detta måste ändras, för i annat fall kan vi anklagas för minnesförlust och fördomar.
EnglishSituations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
Det blir allt vanligare att inkomsten går förlorad och kvinnor blir allt fattigare.
EnglishThe public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
Medborgaren har redan problem med globaliseringen och förlusten av identitet.
EnglishLet me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Jag vill säga att de europeiska konsumenterna nu känner ett minskat förtroende.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
EnglishIf, moreover, divisions are created in the EU, there is also a loss of influence.
Om man åstadkommer splittring inom Europeiska unionen så mister man också inflytande.
EnglishThe closure of four reactors means a loss of 1 700 MW of energy for Bulgaria.
Nedläggningen av fyra reaktorer innebär en förlust på 1 700 MW energi för Bulgarien.
EnglishI would welcome the views of Members on the possible loss of those paragraphs.
Jag välkomnar ledamöternas åsikter om att eventuellt ta bort dessa punkter.
EnglishFirst of all, we shall continue the negotiations with Cyprus with no loss of momentum.
Vi fortsätter till att börja med förhandlingarna med Cypern i oförminskad takt.
EnglishThey are potentially at risk of extinction from infectious disease and land loss.
De riskerar att utrotas på grund av infektionssjukdomar och markförluster.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy£10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
English(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
(NL) Herr talman! Vi måste stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.