"to be bold" translation into Swedish

EN

"to be bold" in Swedish

EN

to be bold {verb}

volume_up
to be bold (also: be bold)
to be bold (also: be bold)
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Men nu är det dags att vara djärv, att vara mer ambitiös och uppnå mer.
The citizens have expectations - you spoke of being bold - with regard to the European agenda.
Ni talade om att vara djärv.
I would ask the Commissioner to be bold.
Jag vill uppmana kommissionsledamoten att vara djärv.

Similar translations for "to be bold" in Swedish

to be verb
bold adjective

Context sentences for "to be bold" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWould he not share my view that this is the sort of bold proposal we want to see?
Delar han inte min åsikt att det är denna typ av djärva förslag som vi vill se?
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Vi kommer att lägga fram en djärv resolution om det andra steget i 2020-strategin.
EnglishClearly, the Treaty needs to be amended to specify such access in bold print.
Uppenbarligen måste fördraget ändras så att sådan insyn specificeras med fetstil.
EnglishHowever, if I may be so bold, I would like to touch on two or three elements.
Om jag nu får vara så förmäten skulle jag vilja omnämna två eller tre element.
EnglishThe European Union must now show the political courage to make new and bold choices.
Europeiska unionen måste ha det politiska modet att genomföra nya och modiga val.
EnglishI would be so bold as to say that he has produced an extremely good piece of work.
Jag skulle vilja drista mig till att säga att han har gjort ett oerhört gott arbete.
EnglishI want to ask the Council and the Commission: are you willing to consider bold ideas?
Jag vill fråga rådet och kommissionen: är ni villiga att överväga djärva idéer?
EnglishThe European Parliament must make bold proposals and must remain very vigilant.
Europaparlamentet måste lägga fram djärva förslag och visa att det är mycket vaksamt.
EnglishYou'll need to add the following lines (in bold) to the tracking code on your pages.
Du måste lägga till följande rader (i fetstil) i spårningskoden på alla sidor.
EnglishMr President, I would like to thank the Commissioner for her very bold replies.
Herr talman! Jag vill tacka kommissionären för hennes mycket resoluta svar.
EnglishI would like to congratulate Mrs Saïfi for a very bold and consistent text.
Jag vill gratulera Tokia Saïfi till ett mycket tydligt och konsekvent betänkande.
EnglishBy adopting an open and bold approach, we should be able to overcome these problems.
Genom att inta en öppen och djärv hållning borde vi kunna lösa dessa problem.
EnglishThis would be an incredibly bold experiment for our institution to undertake.
För vår institution skulle det vara ett försök av en tidigare aldrig skådad djärvhet.
English. – Mr President, I congratulate the rapporteur on her splendid and bold work.
   . – Herr talman! Jag gratulerar föredraganden till hennes utmärkta och djärva arbete.
EnglishIf the European Union is not bold enough to defend Tibet, not many others will.
Om EU inte har modet att försvara Tibet är det inte många andra som kommer att göra det.
EnglishThat makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.
Det gör det extra angeläget att vara uppriktig och djärv, öppen och modig.
EnglishThe Gemelli report attempts to take a fresh approach, a bold approach.
Gemelli försöker i sitt betänkande anlägga ett nytt synsätt, ett djärvt synsätt.
EnglishWhat action is the Commission taking in monitoring this impact?
Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att övervaka dessa konsekvenser?
EnglishWe must today take the bold step of voting this law onto the statute book.
Vi måste nu ta det vågade steget och rösta för att denna lag införs i lagstiftningen.
EnglishWe have to be realistic and bold in addressing these major structural issues.
Vi måste vara realistiska och djärva när vi tar itu med dessa stora strukturella frågor.