"to be different" translation into Swedish

EN

"to be different" in Swedish

EN to be different
volume_up
{verb}

to be different
We have to be different from others because our model is different from other models.
Vi måste vara annorlunda än andra, eftersom vår modell är annorlunda än andra modeller.
If they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Om de vore inkvarterade i kaserner skulle situationen utan tvivel vara annorlunda.
(ET) Colleagues, Sudan is a country which has exercised its right to be different.
Sudan är ett land som har utövat sin rätt att vara annorlunda.

Similar translations for "to be different" in Swedish

to be verb
different adjective

Context sentences for "to be different" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishHowever, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
Men det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Vi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
EnglishWe must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.
Vi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.
EnglishWould it do the same if the incriminated Commissioners had different affinities?
Skulle den göra detsamma om de anklagade kommissionärerna hade andra sympatier?
EnglishI have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
Jag har lyssnat mycket noggrannt på båda sidor och på många olika intressenter.
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Vi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishEach of our countries has different climatic conditions and different traditions.
Vart och ett av våra länder har olika klimatförhållanden och olika traditioner.
EnglishEurope is a model of coexistence of people from different cultures and religions.
EU är en modell för samexistens för människor från olika kulturer och religioner.
EnglishWhere the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.
När det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
EnglishAnimals often drown in a different way, are clubbed to death or kill each other.
Djur blir ofta dränkta på olika sätt, klubbade till döds eller dödade av varandra.
EnglishThe Irish must be congratulated on this result for a host of different reasons.
Irländarna förtjänar att gratuleras till detta resultat av en mängd olika skäl.
EnglishEurope needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
EU behöver en annan ambition. Medborgarna förväntar sig mer övertygande åtgärder.
EnglishThe Commission has proposed a horizontal directive for several different reasons.
Kommissionen har av flera olika anledningar föreslagit ett horisontellt direktiv.
EnglishI should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
Låt mig emellertid få säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.
EnglishWe are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.
Vi startar ett pilotprogram som är inriktat på tio länder på olika kontinenter.
EnglishThe rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
Tänk på att om du reser utomlands i syfte att få vård, så gäller andra regler.
EnglishOther colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.
Andra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.
EnglishDare one dream a different European dream, a dream of a more pluralistic Europe?
Vågar man drömma en annan europeisk dröm, en dröm om ett mer pluralistiskt EU?