"to be discontinued" translation into Swedish

EN

"to be discontinued" in Swedish

EN to be discontinued
volume_up
{verb}

to be discontinued (also: to emanate, to expire, to start)
to be discontinued (also: to expire, to go out, to withdraw, to step out)

Similar translations for "to be discontinued" in Swedish

to be verb
discontinued verb
Swedish
to discontinue verb

Context sentences for "to be discontinued" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThus my group formally proposes that this item be discontinued immediately.
Min grupp föreslår därför uttryckligen att denna punkt ska slopas omedelbart.
EnglishIt is an experiment, and experiments are supposed to be discontinued if they do not work.
Det rör sig om ett försök, och försök skall inte fullföljas om de inte fungerar.
EnglishThe artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
Snabbuppfödning på konstlad väg av höns och kalkoner måste stoppas.
EnglishIf Turkish politicians do not give way on this, the negotiations must be discontinued.
Om de turkiska politikerna inte ger med sig på den punkten måste förhandlingarna avbrytas.
EnglishMost multi-annual programmes will be discontinued at the end of 2006.
De flesta fleråriga program kommer att avbrytas vid utgången av 2006.
EnglishFurthermore, I believe that the European Parliament's activity in Strasbourg should be discontinued.
För övrigt anser jag att Europaparlamentets verksamhet i Strasbourg bör läggas ned.
EnglishFurthermore, I believe that our work in Strasbourg must be discontinued.
För övrigt anser jag att vårt arbete i Strasbourg ska läggas ner.
EnglishIt is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Det är hög tid att civiliserade länder slutar tillämpa abort.
EnglishThe specific instrument in the mining sector, Sysmin, was discontinued under the Cotonou Agreement.
Det särskilda instrumentet i gruvdriftssektorn, Sysmin, stoppades enligt Cotonouavtalet.
EnglishMany small railway lines have been discontinued and many connections to companies have disappeared.
Många mindre järnvägslinjer har lagts ned och många kopplingar till företag har försvunnit.
EnglishIt has been decided that the work of the ECSC should be discontinued: half a century is enough.
Man har beslutat att inte längre fortsätta med EKSG:s verksamhet, ett halvt sekel är tillräckligt.
EnglishIf the Ankara Protocol is not implemented, the accession negotiations with Turkey must be discontinued.
Om Ankaraprotokollet inte genomförs måste anslutningsförhandlingarna med Turkiet avbrytas.
EnglishIt has been decided that the work of the ECSC should be discontinued: half a century is enough.
Man har beslutat att inte längre fortsätta med EKSG: s verksamhet, ett halvt sekel är tillräckligt.
EnglishSince March, more than 1000 older contracts have been discontinued.
Sedan mars har mer än 1 000 äldre kontrakt stoppats.
EnglishIt is time we paid attention to the needs of developing countries and discontinued our selfish trade policy.
Det är dags att lyssna på utvecklingsländernas behov och sluta upp med egoistisk handelspolitik.
EnglishProjects have only had to be discontinued in a few individual cases.
Endast ett fåtal projekt har behövt avbrytas.
EnglishAt the same time too, bilateral military co-operation between the Member States and Indonesia was discontinued.
Samtidigt stoppade man också bilateralt militärt samarbete mellan medlemsstaterna och Indonesien.
English   Mr President, the anti-European camp wants the constitutional ratification process to be discontinued.
   – Herr talman! Det anti-europeiska lägret vill att konstitutionens ratifikationsprocess skall upphöra.
EnglishThey cannot be discontinued before controls on the Union’s new external borders reach the required standard.
De kan inte upphöra förrän kontrollerna vid unionens nya yttre gränser har uppnått den standard som krävs.
EnglishThey cannot be discontinued before controls on the Union’ s new external borders reach the required standard.
De kan inte upphöra förrän kontrollerna vid unionens nya yttre gränser har uppnått den standard som krävs.