"to be discouraged" translation into Swedish

EN

"to be discouraged" in Swedish

EN to be discouraged
volume_up
{verb}

to be discouraged
We must not let ourselves be discouraged from continuing along the path of peace.
Vi får inte avskräckas från att fortsätta på vägen mot fred.
But, at the same time, we want to encourage innovative, new businesses to come and put products and services onto the market and not to be discouraged by the legal regime they are faced with.
Men samtidigt vill vi uppmuntra innovativa nya företag att lansera produkter och erbjuda tjänster på marknaden och inte avskräckas av rättssystemet.

Similar translations for "to be discouraged" in Swedish

to be verb
discouraged verb
Swedish
to discourage verb

Context sentences for "to be discouraged" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt means satisfied, enthusiastic teenagers instead of discouraged troublemakers.
Detta betyder nöjda, entusiastiska tonåringar i stället för modlösa bråkmakare.
EnglishIn such an environment people are discouraged from seeking testing and counselling.
Under sådana förutsättningar avskräcks folk från att söka, testa och diskutera.
EnglishIn this way, local food production is often thrown off balance and deeply discouraged.
Därmed blir den lokala produktionen av livsmedel ofta störd och grundligen modfälld.
EnglishHe would not be just discouraged, he would be disgusted, like all of us.
Han skulle inte bara vara modfälld, utan han skulle som alla vi andra känna avsmak.
EnglishInstead of being encouraged to continue, they are being discouraged from doing it.
I stället för att uppmanas att fortsätta avråds de från att göra det.
EnglishI am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.
Jag blir lite nedslagen av de tidsförskjutningar som det franska ordförandeskapet föreslår.
EnglishI have discouraged amendments which loaded other good causes on to our own report.
Jag har inte stött ändringsförslag som har lagt till andra goda föresatser till vårt betänkande.
EnglishThe result is a paradox: operators are discouraged from choosing less polluting vehicles.
Resultatet är en paradox: åkarna får inget incitament att välja mindre förorenande fordon.
EnglishUnnecessary travel to affected areas should be discouraged or postponed.
Onödigt resande till drabbade områden bör avrådas eller skjutas upp.
EnglishFamily savings will be secure and capital flight discouraged.
Familjebesparingarna kommer att vara säkra och kapitalflykten kommer att motverkas.
EnglishMigration should not be regarded as negative, something to be controlled or discouraged.
Migrationen bör inte betraktas som något negativt, något som skall kontrolleras eller motarbetas.
EnglishThey just become more problematic for the child, who gets increasingly discouraged and frustrated.
De blir bara ännu mer problematiska för barnen, som blir ännu mer modfällda och frustrerade.
EnglishWe must also focus on ensuring that European fisheries are not discouraged from becoming more efficient.
Vi måste även se till att det europeiska fisket inte avskräcks från att bli effektivare.
EnglishWe should not be discouraged if it only moves slowly at first.
Vi får inte låta oss nedslås om den går långsamt framåt i början.
EnglishThis is down to the fact that our young people have been discouraged from studying engineering and natural sciences.
Unga människor har avråtts från att studera tekniska ämnen eller naturvetenskap.
EnglishOn no account should production of it be discouraged.
Denna produktion får inte under några som helst omständigheter minska.
EnglishMeasures need to be taken to ensure that this practice is discouraged.
Avskräckande åtgärder måste vidtas för denna praxis.
EnglishNonetheless, the Commission will not be discouraged and we will ensure that there is a public debate.
Kommissionen kommer dock inte att nedslås, utan vi kommer att se till att det blir en offentlig debatt.
EnglishThe temptation of protectionism has to be strongly discouraged.
Lockelsen i protektionismen måste starkt motarbetas.
EnglishAnd everybody was becoming very discouraged because it was weeks and weeks that we waited, really, where nobody came in.
Alla blev väldigt nedstämda för vi väntade i flera veckor, och det var ingen som kom.