"to be dismayed" translation into Swedish

EN

"to be dismayed" in Swedish

EN to be dismayed
volume_up
{verb}

to be dismayed

Similar translations for "to be dismayed" in Swedish

to be verb
dismayed adjective
to dismay verb
dismay noun

Context sentences for "to be dismayed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are all dismayed and we all share in the pain of the families of the victims.
Vi är alla bestörta, och vi delar alla den smärta som offrens familjer känner.
EnglishThe Commission is dismayed by the dramatic events that are shaking Nepal.
Kommissionen känner bestörtning inför de dramatiska händelser som skakar Nepal.
EnglishThe Commission is dismayed by the dramatic events that are shaking Nepal.
. (EN) Kommissionen känner bestörtning inför de dramatiska händelser som skakar Nepal.
EnglishAlthough I was pleased with the remarks about Guantánamo Bay, I am a little dismayed at the CIA.
Även om kommentarerna om Guantánamo Bay gladde mig är jag lite häpen över CIA.
EnglishIn this House also we are angry and dismayed at the petty vindictiveness of the United States.
Också i detta parlament är vi arga och förfärade över den småsinta hämndlystnaden hos Förenta staterna.
EnglishIn fact I am baffled and dismayed by his approach.
I själva verket är jag förbryllad och förfärad över hans agerande.
EnglishBut I am even more dismayed by the absence of the Commission.
Ännu tråkigare är att kommissionen inte är närvarande.
EnglishI was assured that that would happen, so I am somewhat dismayed if what Mr Donnelly has said is correct.
Jag försäkrades om att så skulle bli fallet, varför jag är något bestört om det Donnelly sade stämmer.
EnglishHowever, I am dismayed at the compromise amendment proposed by the PSE/PPE to Article 7(1) on employment.
Men jag är bestört över kompromissändringsförslaget från PSE/PPE till artikel 7.1 om sysselsättningen.
EnglishMr President, we are dismayed and appalled that the civil war has broken out again in Sierra Leone.
Herr ordförande! Vi är besvikna och förbittrade över att inbördeskriget i Sierra Leone har brutit ut på nytt.
EnglishThe majority of Uighurs are dismayed over the events of the past week and above all want to live in peace once again.
Majoriteten av uigurerna är bestörta över händelserna under de senaste veckorna och de vill mest av allt leva i fred igen.
EnglishNow, most people in that business, in the world of testing food and such, are not dismayed when the data comes back a mess.
De flesta i den branschen, som testar mat och sånt, låter sig inte slås ned när datan kommer tillbaka i ett virrvarr.
EnglishThat leaves me utterly dismayed.
Här kan jag verkligen bara skaka på huvudet.
EnglishAbove all, however, we are dismayed by the deaths of elderly people, and in particularly high numbers, in a country like France.
Framför allt är vi dock bestörta över dödsfallen bland äldre personer, som var särskilt många, i ett land som Frankrike.
EnglishConcerning the visa question, we are indeed dismayed by Moldova's decision to impose a visa requirement on Romanian citizens.
När det gäller frågan om visum är vi verkligen upprörda över Moldaviens beslut att införa ett visumkrav för rumänska medborgare.
EnglishWe, too, are dismayed by the latest measures announced by the Italian Government to solve the 'Roma problem' in Italy.
Även vi är bestörta över de senaste åtgärderna som den italienska regeringen tillkännagett som en lösning på ”det romska problemet” i Italien.
EnglishEurope must be bold in welcoming those choices, and must not be dismayed or disoriented by possible changes in the present balance of power.
Det är därför EU: s plikt att långsiktigt stödja reformerna i Ukraina och ge det ukrainska folket ett europeiskt perspektiv.
EnglishWe in Parliament are dismayed and I am sure others must be too, that the visa restrictions have not yet been lifted.
I parlamentet är vi bestörta över att viseringsrestriktionerna ännu inte har avskaffats och jag är övertygad om att det finns fler än vi som är det.
EnglishI am therefore dismayed about the fact that, over the last three years, complaints about land-planning abuses have increased very considerably.
Jag är därför bedrövad över att klagomålen om otillbörlig markplanering har ökat mycket påtagligt under de tre senaste åren.
EnglishWhy are we dismayed?