"to be displayed" translation into Swedish

EN

"to be displayed" in Swedish

SV

EN to be displayed
volume_up
{verb}

to be displayed (also: to show)
Separators are only displayed in lines where no numbering is displayed.
Skiljetecken visas bara på sådana rader som saknar numrering.
In this box you see summarized information about the displayed drives, folders, and files.
Här visas sammanfattande information om de enheter, mappar och filer som visas.
A form letter based on the " Elegant Letter " template will be displayed.
Ett standardbrev som baserar på dokumentmallen " Klassiskt brev " visas.

Similar translations for "to be displayed" in Swedish

to be verb
displayed verb
Swedish
to display verb
display noun

Context sentences for "to be displayed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.
Från och med i dag kommer bilder av dem att hänga vid ingången till plenisalen.
EnglishIn the display area, only the documents fitting this selection will be displayed.
I visningsområdet syns bara de dokument som motsvarar de val som du har gjort här.
EnglishThe origin of meat, fish and dairy products must now be displayed on the packaging.
Kött-, fisk- och mejeriprodukters ursprung måste också anges på förpackningen.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Det slutliga pris som en konsument ska betala måste tydligt anges i förväg.
EnglishSome bracket types are displayed in the lower part of the Selection window.
Parenteserna som är tillgängliga i urvalsfönstret finns i fönstrets nedre del.
EnglishThis area contains options for specifying how sheets are displayed after deleting cells.
I det här området kan du välja hur tabellen ska se ut när cellerna har raderats.
EnglishLike her, I would like to stress that sufficient flexibility must be displayed.
Jag skulle i likhet med henne vilja betona behovet av att visa tillräcklig flexibilitet.
EnglishMr Blair again displayed, despite his warm words about Europe, his lack of commitment.
Blair uppvisade återigen - trots sina varma ord om Europa - sin brist på engagemang.
EnglishClick the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
Håll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
EnglishThe {creative} parameter records the creative ID of the ad that was displayed.
Parametern {creative} registrerar annons-ID för den annons som visades.
EnglishThey will be achieved, despite the resistance displayed by the votes today.
De kommer att åstadkommas, trots det motstånd som vi såg prov på i dagens omröstningar.
EnglishAs soon as you press Enter, a table with two wide cells and one narrow cell is displayed.
Så snart Du trycker på Retur ser Du en tabell med två breda och en smal cell.
EnglishDepending on the type selected, the border will be displayed differently.
Alltefter den valda typen får Du naturligtvis en särskild kantlinjeeffekt.
EnglishA list of all selected characters (via mouse or keyboard) is displayed here.
Här listas i tur och ordning de tecken som du har markerat med musen eller tangentbordet.
EnglishMadam President, I notice that there is no time displayed on the board.
(EN) Fru talman! Jag ser att det inte finns någon tidsangivelse på tavlan.
EnglishThe relation functions are displayed in the lower part of the Selection window.
Alla relationer som är tillgängliga i urvalsfönstret hittar du i det undre området i fönstret.
EnglishHere tonight, this great political will has been displayed, and how!
Här i kväll har det sannerligen visats prov på denna starka politiska vilja!
EnglishYou want to see the specific ad that was displayed and received the click.
Du vill se den specifika annons som visades och som någon klickade på.
EnglishWe appreciate the sense of responsibility displayed by the European Commission in resigning.
Vi är tacksamma för att Europeiska kommissionen har tagit konsekvenserna och avgått.
EnglishI think that the unison we displayed was a decisive factor in Montreal.
Jag anser att den union vi visade upp var en avgörande faktor i Montreal.