"to be disposed of" translation into Swedish

EN

"to be disposed of" in Swedish

EN to be disposed of
volume_up
{verb}

to be disposed of

Similar translations for "to be disposed of" in Swedish

to be verb
disposed adjective
to dispose verb
of preposition

Context sentences for "to be disposed of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBasically we are favourably disposed to a reform of the Community sugar sector.
I grunden ställer vi oss positiva till en reform av sockersektorn inom gemenskapen.
EnglishIt is a hopeful sign that the French Presidency is favourably disposed to this.
Det var hoppfullt att höra att det franska ordförandeskapet var positivt till detta.
EnglishI am delighted that Mr Monti is well disposed towards a European competition court.
Det gläder mig att Monti är positivt inställd till en europeisk konkurrensdomstol.
EnglishNo one, therefore, can accuse me of not being well-disposed towards Turkey.
Därför kan ingen anklaga mig för att inte vara vänligt inställd till Turkiet.
EnglishFor that reason, we are very favourably disposed to the report before us.
Mot bakgrund av detta ställer vi oss mycket positiva till föreliggande betänkande.
EnglishI do not say this in order to make the European Parliament ill disposed towards Montenegro.
Jag säger inte detta för att göra Europaparlamentet avogt sinnat mot Montenegro.
English   We are well disposed towards the basic idea of the European Capital of Culture event.
   . – Vi är positiva till grundidén i evenemanget Europeisk kulturhuvudstad.
EnglishThey must be properly disposed of and handled according to the instructions.
De måste bortskaffas på korrekt sätt och hanteras enligt instruktionerna.
EnglishSome 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
Årligen måste man göra sig av med ungefär 16 miljoner ton animaliskt avfall.
EnglishWe are well disposed towards the basic idea of the European Capital of Culture event.
. – Vi är positiva till grundidén i evenemanget Europeisk kulturhuvudstad.
EnglishI am very well disposed to participation by MEPs and consumer groups.
Jag är mycket positiv till att parlamentsledamöter och konsumentgrupper deltar.
EnglishThis makes it necessary for dental amalgam waste to be properly disposed of.
Avfall av dentalt amalgam måste därför bortskaffas på ett korrekt sätt.
EnglishI believe Parliament is disposed to support the principle of combined transport.
Jag tror att parlamentet är öppet för att i princip befrämja detta.
English(SV) The June List is, in principle, positively disposed towards EU enlargement.
Junilistan ställer sig principiellt positiv till utvidgning av EU.
EnglishDespite its power in that respect, the Member States are very positively disposed towards it.
Trots dess kraft i det avseendet är medlemsstaterna mycket positiva till den.
EnglishThis, of course, is why in general they can be disposed of in landfills.
Det är naturligtvis därför de i allmänhet kan slängas på avfallstippar.
EnglishLast month, Kyrgyzstan disposed of an authoritarian leader following unfair elections.
I förra månaden gjorde sig Kirgizistan av med en auktoritär ledare efter ett orättvist val.
EnglishThe nuclear weapons non-proliferation treaty requires that all nuclear weapons be disposed of.
Fördraget om icke-spridning av kärnvapen kräver att vi gör oss av med alla kärnvapen.
EnglishIt is said that 35 million girls have been disposed of in this way.
Det påstås att man har gjort sig av med 35 miljoner flickor på detta sätt.
EnglishI am therefore delighted that the Commissioner is well disposed towards a system of this kind.
Det gläder mig därför att kommissionären är positiv till ett sådant system.