"to be done with" translation into Swedish

EN

"to be done with" in Swedish

EN to be done with
volume_up
{verb}

to be done with

Context sentences for "to be done with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Slutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishWe all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
Alla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
EnglishIt is important, in our view, that justice should be done to all three elements.
Det är enligt vår uppfattning viktigt att alla tre faktorer kommer till sin rätt.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Enligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Vi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
EU borde spela en mycket viktigare roll i denna fråga än vad den hittills gjort.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi i utskottet har gjort vårt arbete.
EnglishOf the 13 countries that have ratified, two have done so by means of referenda.
Av de 13 länder som har ratificerat har två gjort detta genom folkomröstningar.
EnglishThat should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
Detta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.
EnglishI am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Jag är säker på att vad som än återstår att göra fortfarande kan uppnås framöver.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishWho were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?
Vilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Men det finns många andra saker som behöver göras under de kommande sex månaderna.
EnglishWe ought to bear this in mind, something I am convinced the Commission has done.
Vi bör hålla detta i tanken, vilket jag är övertygad om att kommissionen har gjort
EnglishI praise the Prince's Trust in the United Kingdom for the work they have done.
Jag lovordar Prince ' s Trust i Storbritannien för det arbete som de har utfört.
EnglishWe need to understand why they've done the pension accounting the way they have.
Vi måste förstå varför de har utformat pensionsbokföringen på det sätt som de har.