"to be drawn to" translation into Swedish

EN

"to be drawn to" in Swedish

EN to be drawn to
volume_up
{verb}

Ah, I see your eye is drawn to what I hope will one day be my crowning achievement.
Jag ser att dina ögon dras till vad jag hoppas ska bli kronan på mitt verk.
What you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch.
Ni dras till hennes ögon och huden som ni älskar att röra vid.
I have to tell you that, at present, my attention is drawn to the problems faced in particular by the citizens of the Western Balkan States.
Jag måste berätta för er att min uppmärksamhet för närvarande dras till de problem som särskilt medborgarna i länderna på västra Balkan står inför.

Context sentences for "to be drawn to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
EnglishOn that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
Vid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
EnglishAnd the European Parliament must not allow itself to be drawn into taking sides.
Europaparlamentet får inte heller låta sig ryckas med i ensidiga förklaringar.
EnglishNor should we forget that these conventions were drawn up in 1961, 1971 and 1988.
Vi får för övrigt inte glömma att dessa konventioner tillkom 1961, 1971 och 1988.
EnglishFinally, a regulation was drawn up that satisfied both supporters and sceptics.
Slutligen utarbetades en förordning som både anhängare och skeptiker var nöjda med.
EnglishLessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.
Man kan dra lärdom av dessa reaktioner, som utgör en del av arvet efter tribunalen.
EnglishBulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
Bulgarien har nyligen upprättat en kraftfull strategi för att agera mot korruption.
EnglishThe multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.
Den fleråriga finansieringsramen och den årliga budgeten skall upprättas i euro.
EnglishMr President, I wish to express my agreement with the report drawn up by Mr Turco.
Herr talman! Jag skulle vilja uttrycka mitt gillande av ledamot Turcos betänkande.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Brok has drawn up proposals for future work.
Herr talman, ärade ledamöter! Brok har lagt fram förslag för arbetet i framtiden.
EnglishA report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
Det finns nu således ett betänkande, och vi har redan godkänt det i utskottet.
EnglishThe common agricultural policy was drawn up when the EC/EU had six Member States.
Den gemensamma jordbrukspolitiken utarbetades när EG/EU bestod av sex medlemsländer.
EnglishThe directive on the protection order against gender violence is also being drawn up.
Direktivet om skyddsordern mot könsrelaterat våld håller också på att utarbetas.
EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Vi har gjort en lista på åtgärder som måste regleras av kreditvärderingsinstituten.
EnglishThe reason being that they cannot afford long-drawn-out procedures and patent rights.
Det beror på att de inte har råd med patenträttigheter och utdragna förfaranden.
EnglishAs these medicines keep for five years, there certainly needs to be a plan drawn up.
Eftersom dessa läkemedel är hållbara i fem år behöver förvisso en plan göras upp.
EnglishBut that should not be done by compulsory textbooks drawn up by the Commission.
Men det bör inte ske genom obligatoriska läroböcker, som gjorts upp av kommissionen.
EnglishMr Folias has quite rightly drawn our attention to that aspect of the proposal.
Folias har helt riktigt gjort oss uppmärksamma på denna aspekt av förslaget.
EnglishHowever, they have not yet drawn up their action plans for tackling the problem.
De har dock ännu inte utarbetat sina handlingsplaner för att ta itu med detta problem.