"to be drawn up" translation into Swedish

EN

"to be drawn up" in Swedish

EN to be drawn up
volume_up
{verb}

to be drawn up
The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.
Den fleråriga finansieringsramen och den årliga budgeten skall upprättas i euro.
For the moment, we are trying to establish whether a resolution should be drawn up.
För tillfället försöker vi ta reda på om en resolution skall upprättas.
The Council shall adopt a European decision establishing the list of members drawn up in accordance with the proposals made by each Member State.
Rådet skall anta ett europeiskt beslut om den förteckning över ledamöter som skall upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat.

Context sentences for "to be drawn up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishOn that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
Vid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
EnglishNor should we forget that these conventions were drawn up in 1961, 1971 and 1988.
Vi får för övrigt inte glömma att dessa konventioner tillkom 1961, 1971 och 1988.
EnglishFinally, a regulation was drawn up that satisfied both supporters and sceptics.
Slutligen utarbetades en förordning som både anhängare och skeptiker var nöjda med.
EnglishBulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
Bulgarien har nyligen upprättat en kraftfull strategi för att agera mot korruption.
EnglishMr President, I wish to express my agreement with the report drawn up by Mr Turco.
Herr talman! Jag skulle vilja uttrycka mitt gillande av ledamot Turcos betänkande.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Brok has drawn up proposals for future work.
Herr talman, ärade ledamöter! Brok har lagt fram förslag för arbetet i framtiden.
EnglishA report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
Det finns nu således ett betänkande, och vi har redan godkänt det i utskottet.
EnglishThe common agricultural policy was drawn up when the EC/EU had six Member States.
Den gemensamma jordbrukspolitiken utarbetades när EG/EU bestod av sex medlemsländer.
EnglishThe directive on the protection order against gender violence is also being drawn up.
Direktivet om skyddsordern mot könsrelaterat våld håller också på att utarbetas.
EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Vi har gjort en lista på åtgärder som måste regleras av kreditvärderingsinstituten.
EnglishAs these medicines keep for five years, there certainly needs to be a plan drawn up.
Eftersom dessa läkemedel är hållbara i fem år behöver förvisso en plan göras upp.
EnglishBut that should not be done by compulsory textbooks drawn up by the Commission.
Men det bör inte ske genom obligatoriska läroböcker, som gjorts upp av kommissionen.
EnglishHowever, they have not yet drawn up their action plans for tackling the problem.
De har dock ännu inte utarbetat sina handlingsplaner för att ta itu med detta problem.
EnglishWe are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
Vi stöder den humanistiska inställning som ligger till grund för betänkandet.
English'Of course I do,' replies Mr Davies, 'I had drawn up a report on ozone in the air.
" Om jag gör!" svarar Davies. " Det gällde ett av mina betänkanden om ozon i luften.
EnglishThe Convention should have drawn up the tools to achieve these objectives.
Konventet borde ha tagit fram verktyg för detta ändamål. Det har den inte gjort.
EnglishThe rules pertaining to the steel industry were drawn up on 18 December 1996.
Vad beträffar stålindustrin ställdes de gällande reglerna upp den 18 december 1996.
EnglishThe findings in the special report drawn up by the Court of Auditors are disturbing.
De konstateranden som revisionsrätten gör i sin specialrapport är oroväckande.
EnglishDirective 92/59/EEC on general product safety (DGPS) was drawn up to that end.
Direktiv 92/59/EEG om allmän produktsäkerhet utarbetades mot denna bakgrund.