"to be eager to" translation into Swedish

EN

"to be eager to" in Swedish

EN to be eager to
volume_up
{verb}

to be eager to
vara angelägen om att

Similar translations for "to be eager to" in Swedish

to be verb
eager adjective
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "to be eager to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have already seen how civil society is eager to participate in this debate.
Vi har redan tidigare sett hur det civila samhället vill delta i den här debatten.
EnglishMr Audy, this is certainly an area in which the EIB is eager to continue its action.
Detta är utan tvekan ett område där EIB är angeläget att fortsätta sin verksamhet.
EnglishGovernments have been all too eager to exploit the fear factor in this matter.
Regeringarna har varit alltför ivriga att utnyttja rädslan i denna fråga.
EnglishUp to now, European firms have been less than eager to export technology.
Europeiska företag har hittills inte varit särskilt pigga på att exportera teknik.
EnglishThe result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
Resultatet kommer förhoppningsvis snart att föreligga, och vi väntar med spänning.
EnglishGovernments have been all too eager to exploit the fear factor in this matter.
I Tyskland har polisövervakningen på offentliga platser trappats upp.
EnglishWhat is it about a big brain that nature was so eager for every one of us to have one?
Vad är då med en stor hjärna att naturen så gärna vill att var och en av oss ska ha en?
EnglishMy colleague from the Government, Petr Gandalovič, is really eager to open this debate.
Min kollega i regeringen Petr Gandalovič är mycket angelägen om att inleda denna debatt.
EnglishI am eager to see what the Commission will produce for us in this regard.
Det ska bli spännande att se vad kommissionen kommer att ta fram för oss i detta avseende.
EnglishThe EU has not been eager to offer Ukraine the prospect of EU membership.
EU har inte varit ivrigt att erbjuda Ukraina möjligheten till ett framtida medlemskap i EU.
EnglishThe Slovaks appreciate the risks, but are eager for this further chance.
Slovakerna är medvetna om riskerna, men vill gärna ha denna nya chans.
EnglishMany of them seemed to be eager to avoid traditional regulation.
Många av dem tycktes vara angelägna om att undvika traditionell reglering.
EnglishMr President-in-Office, you have made us in the European Parliament eager to leave for Lisbon already.
Herr rådsordförande! Ni har dragit in en uppbrottsstämning här i Europaparlamentet.
EnglishThis is therefore a complementarity that we have been eager to implement.
Det är alltså detta kompletterande system vi ville genomföra.
EnglishM leaves for Europe today with a sample case of the chemicals, to sell to the most eager nation.
M åker till Europa med prover att sälja till de ivrigaste länderna.
EnglishCommissioner, we await the report with eager anticipation.
Fru kommissionsledamot! Vi ser fram emot rapporten med spänd förväntan.
EnglishI thought you weren't due till next week, you eager beaver.
Jag trodde inte det var förrän nästa vecka, din ivriga rackare.
EnglishWe await with eager expectation the predictable complaints from Member States to the European Court of Justice.
Vi ser med spänning fram emot det väntade åtalet från medlemsstaterna inför EG-domstolen.
EnglishThey are also eager for their representatives to take appropriate measures to deal with the matter.
De är också angelägna om att deras representanter vidtar lämpliga åtgärder för att hantera denna fråga.
EnglishThis is to be regretted, despite my sympathy for the Commission which is eager to update Directive 94/58.
Detta kan bara beklagas, trots min sympati för kommissionen som ivrigt vill ändra direktiv 94/58.