"to be effective" translation into Swedish

EN

"to be effective" in Swedish

EN to be effective
volume_up
{verb}

to be effective
To be effective, it must be properly attuned to the needs of modern society.
För att vara effektiv måste den anpassas ordentligt till det moderna samhällets behov.
We need the 2020 strategy as the Lisbon Strategy has not proved to be effective.
Vi behöver 2020-strategin eftersom Lissabonstrategin inte har visat sig vara effektiv.
The first lesson is that the European Union can only be effective when united.
Den första är att Europeiska unionen bara kan vara effektiv då den är enad.

Context sentences for "to be effective" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
EnglishThey should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Förhandlingarna ska också äga rum inom en avtalad tidsram med effektiv medling.
EnglishIt is also quite clear that what we need is effective security, and more of it.
Det är också helt klart att vad vi behöver är effektiv säkerhet, och mer av den.
Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishHealthcare requires effective political support in all areas and at all levels.
Vården kräver ett effektivt politiskt stöd inom alla områden och på alla nivåer.
EnglishA quota reduction such as the rapporteur has suggested could also be effective.
Även minskade kvoter skulle kunna vara effektiva, vilket föredraganden tänkt på.
EnglishWe are all agreed that an effective transplantation system needs to be developed.
Vi är alla överens om att ett effektivt transplantationssystem behöver utvecklas.
EnglishThe most cost-effective strategy with the best prospects of success is screening.
Den kostnadseffektivaste strategin med de bästa framgångsutsikterna är screening.
EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
För det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
EnglishIt is also vital that the Member States' commitment to CRATE becomes effective.
Det är också nödvändigt att medlemsstaternas engagemang i Crate blir effektivt.
EnglishIt is very efficient in its delivery of cost-effective clearing and settlement.
Den är mycket effektiv när det gäller kostnadseffektiv clearing och avveckling.
EnglishWe must compare the approaches to see which is effective in countering addiction.
Vi måste jämföra vilken strategi som fungerar för att motverka narkotikaberoende.
EnglishTrade visitors and the public will be worked on in a variety of effective ways.
Den Skandinaviska resemarknadens i särklass bästa adressregister finns hos oss.
EnglishThe greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.
Ju storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.
EnglishYou have yourself quoted a case where these legal provisions are not effective.
Men ni har själv citerat ett fall, som de rättsliga föreskrifterna inte omfattar.
EnglishWe therefore need to ensure they are regulated in an effective and balanced way.
Vi måste därför se till att de regleras på ett effektivt och balanserat sätt.
EnglishI have been asked if we already have proof that these processes are effective.
Man har frågat mig om vi redan har belägg för att dessa förfaranden är effektiva.
EnglishNo economy can be competitive without effective transport and energy networks.
Ingen ekonomi kan vara konkurrenskraftig utan effektiva transport- och energinät.
EnglishOf course the Council agrees that we need transparent and effective agencies.
Rådet håller naturligtvis med om att vi behöver öppna och effektiva myndigheter.
EnglishThe analysis of Europarl TV, to see if it is effective or not, is also welcome.
En utvärdering av Europarl-TV, med avseende på dess effektivitet, välkomnas också.