"to be eligible" translation into Swedish

EN

"to be eligible" in Swedish

EN to be eligible
volume_up
{verb}

1. law, American English

to be eligible
If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Om du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.
My question is: can these fifty children hope that this foundation will be eligible within the framework of funding under the European Social Fund?
Min fråga är: Kan dessa femtio barn hoppas på att stiftelsen enligt regelverket kommer att ha rätt till stöd från Europeiska socialfonden?
Under the new definition of 'assisting spouse', spouses and partners will be eligible for social protection in the event of sickness or retirement.
Genom den nya definitionen ”medhjälpande maka” kommer makar och partner att ha rätt till socialt skydd i händelse av sjukdom eller pension.
to be eligible
You may be eligible for a tax exemption on your vehicle registration when you change countries, if you meet the relevant conditions and deadlines.
Du kan vara berättigad till en skattebefrielse för fordonsregistreringen  om du flyttar utomlands och uppfyller vissa villkor och tidsfrister.
In some countries you may be eligible for a tax exemption on your vehicle registration when you move from another EU country, if you meet the relevant conditions and deadlines.
I vissa länder kan du vara berättigad till en avgiftsbefrielse för din fordonsregistrering när du flyttar från ett annat EU-land om du uppfyller vissa villkor och tidsfrister.

Similar translations for "to be eligible" in Swedish

to be verb
eligible adjective

Context sentences for "to be eligible" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English—and thirdly: inclusion of expenditure not eligible under European legislation.
—För det tredje: medräknande av utgifter som inte omfattas av EU-lagstiftningen.
EnglishMy report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
I betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
EnglishOne of the 'eligible actions' of the European Refugee Fund (ERF) is resettlement.
En av Europeiska flyktingfondens ”berättigade åtgärder” är vidarebosättning.
EnglishDevelopment projects affecting countries, regions or areas are perfectly eligible.
Utvecklingsprojekt som påverkar länder, regioner och områden passar perfekt.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Inte alla länder som kan komma i fråga har förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
EnglishIf it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Om projektet förslås under denna post har det goda chanser att bedömas som behörigt.
EnglishAs I said, Belarus is indeed eligible under the New Neighbourhood programmes.
Som jag sade är Vitryssland stödberättigat i enlighet med de nya grannskapsprogrammen.
EnglishFor that reason, funding for the former eligible areas must not be reduced.
Av detta skäl får inte finansieringen till de tidigare stödområdena minskas.
EnglishIndeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.
Av 34 valbara länder är det faktiskt bara 12 länder per år som deltar i programmet.
EnglishThe latter can be eligible for aid under the Cohesion Fund or the Structural Funds.
Den typen av investeringar kan få stöd från Sammanhållningsfonden eller strukturfonderna.
EnglishBut there are eligible communities of a myriad of nationalities in all Member States.
Men det finns berättigade gemenskaper med en mängd nationaliteter i alla medlemsstater.
EnglishI must also mention that the Republic of Moldova is eligible for both grants and loans.
Jag måste även nämna att Moldavien är berättigat till både bidrag och lån.
EnglishResearchers and research students are not eligible for support in the programme.
Forskare och forskarstudenter är inte stödberättigade i programmet.
EnglishIn 2009 Turkey was eligible for EUR 566 million in pre-accession assistance from the EU.
År 2009 beviljades Turkiet 556 miljoner euro i EU-stöd inför anslutningen.
EnglishA third option is to raise the threshold above 75 % to make more regions eligible.
En tredje möjlighet är att höja tröskeln över 75 procent för att fler regioner skall beröras.
EnglishGNP alone is inadequate as a criterion in determining eligible areas.
Bruttonationalprodukten är inte det enda kriteriet vid fastställandet av stödområden.
EnglishRenewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.
Förnybara energiprojekt, som till exempel solenergi, är berättigade.
EnglishAs mentioned earlier, many organisations are eligible for this funding.
Som tidigare nämnts finns det många organisationer som kan beviljas denna typ av bidrag.
EnglishThe directive must balance the interests of consumers and eligible parties.
I direktivet måste man finna en balans mellan konsumenternas och rättsinnehavarnas intressen.
EnglishIn order to be eligible for these vouchers it is necessary to live in a Belgian district.
För att kunna använda dessa checker måste man bo i en belgisk kommun.