"to be encouraged" translation into Swedish

EN

"to be encouraged" in Swedish

EN to be encouraged
volume_up
{verb}

to be encouraged
International cooperation therefore has to be encouraged as much as possible.
Det internationella samarbetet måste därför uppmuntras så mycket som möjligt.
Where cooperatives with other farmers are possible they should be encouraged.
Där samarbetsformer med andra jordbrukare är möjliga, måste de uppmuntras.
For this double advantage, organic agriculture should be firmly encouraged.
För denna dubbla fördel bör det ekologiska jordbruket starkt uppmuntras.

Similar translations for "to be encouraged" in Swedish

to be verb
to encourage verb

Context sentences for "to be encouraged" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Den har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
EnglishI am encouraged by the great interest that the committee has shown in this issue.
Jag blir uppmuntrad av det stora intresse som utskottet har visat denna fråga.
EnglishWe have encouraged and expressed our full support for its diplomatic efforts.
Vi har uppmuntrat och uttryckt vårt fulla stöd till dess diplomatiska initiativ.
EnglishThe mobility of citizens in all social and professional groups must be encouraged.
Rörligheten för medborgarna i alla samhällsgrupper och yrkesgrupper måste främjas.
EnglishThis is precisely why the cultural and creative industries must be encouraged.
Det är också skälet till att den kulturella och den kreativa sektorn måste främjas.
EnglishWe have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
Vi har uppmuntrats att upprätthålla vårt ledarskap på området för klimatförändringar.
EnglishIn the case of Moldova and Georgia, it should be encouraged to withdraw its troops.
När det gäller Moldavien och Georgien bör de uppmanas att dra tillbaka sina trupper.
EnglishNational peculiarities should not only be respected, but actually encouraged.
De nationella specialiteterna måste inte bara respekteras utan även främjas.
EnglishReading is a form of consumption which needs to be encouraged effectively.
Att läsa är en form av konsumtion, och den konsumtionen måste få god stimulans.
EnglishI was very encouraged by the enthusiasm with which you made your speech tonight.
Jag kände mig mycket uppmuntrad av den entusiasm som du visade i ditt anförande i kväll.
EnglishEmployment is encouraged by removing restraints and scrapping regulations.
Sysselsättningen främjas genom att man tar bort hinder och slopar regleringar.
EnglishWe were naturally very encouraged by the decision to release a further EUR 120 million.
Beslutet att lösgöra 120 miljoner extra kunde vi naturligtvis bara samtycka till.
EnglishThe older generation must be encouraged to stay active as long as possible.
Vi måste uppmuntra den äldre generationen att fortsätta arbeta så länge som möjligt.
EnglishThat is why, while I am encouraged by some aspects of the report, I voted against it.
Därför röstade jag mot betänkandet i dag även om vissa delar av det är uppmuntrande.
EnglishWe share the Commission's view that short sea shipping- must be encouraged.
Vi delar kommissionens uppfattning om att short sea shipping måste främjas.
EnglishWe encouraged them to express their views on those aspects which gave cause for concern.
Vi anmodade dem att avge ett utlåtande om de aspekter, som gav anledning till oro.
EnglishAs far as businesses are concerned, research work must be encouraged.
Och när det gäller företagen måste vi uppmuntra deras investeringar i forskning.
EnglishThe Member States are also encouraged to invest more in education at all levels.
I detta avseende har den högre utbildningen en viktig roll att spela.
English' Innovative actions' are also encouraged through the aid granted by the Structural Funds.
Inom ramen för strukturfondernas stödbidrag ryms även s.k. innovativa åtgärder.
EnglishResearch to improve and further develop solar energy must also be encouraged.
Forskningen om en förbättring och vidareutveckling av solenergin måste också stimuleras.