"be encouraged to" translation into Swedish

EN

"be encouraged to" in Swedish

See the example sentences for the use of "be encouraged to" in context.

Similar translations for "be encouraged to" in Swedish

to be verb
to encourage verb
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "be encouraged to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Den har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
EnglishI am encouraged by the great interest that the committee has shown in this issue.
Jag blir uppmuntrad av det stora intresse som utskottet har visat denna fråga.
EnglishWe have encouraged and expressed our full support for its diplomatic efforts.
Vi har uppmuntrat och uttryckt vårt fulla stöd till dess diplomatiska initiativ.
EnglishWe believe Japan should be encouraged to be more involved in international affairs.
Vi anser att Japan bör uppmuntras att engagera sig mer i internationella frågor.
EnglishLife sciences should be supported and encouraged, but they must be regulated.
Biovetenskapen förtjänar att stödjas och uppmuntras, men den måste också styras.
EnglishThe mobility of citizens in all social and professional groups must be encouraged.
Rörligheten för medborgarna i alla samhällsgrupper och yrkesgrupper måste främjas.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Medlemsstaterna måste dock uppmuntras att fullfölja sina insatser i denna riktning.
EnglishThe participation, consultation and training of workers must also be encouraged.
Dessutom måste arbetstagarnas deltagande, samråd och utbildning uppmuntras.
EnglishThis is precisely why the cultural and creative industries must be encouraged.
Det är också skälet till att den kulturella och den kreativa sektorn måste främjas.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Arbetsgivarna måste uppmuntras att erbjuda sina anställda utbildning och praktik.
EnglishInternational cooperation therefore has to be encouraged as much as possible.
Det internationella samarbetet måste därför uppmuntras så mycket som möjligt.
EnglishSimilarly, employers should be encouraged to invest in people with experience of life.
Likaså bör arbetsgivarna uppmuntras att investera i människor med livserfarenhet.
EnglishWe have been encouraged to maintain our leadership in the field of climate change.
Vi har uppmuntrats att upprätthålla vårt ledarskap på området för klimatförändringar.
EnglishIn the case of Moldova and Georgia, it should be encouraged to withdraw its troops.
När det gäller Moldavien och Georgien bör de uppmanas att dra tillbaka sina trupper.
EnglishNational peculiarities should not only be respected, but actually encouraged.
De nationella specialiteterna måste inte bara respekteras utan även främjas.
EnglishReading is a form of consumption which needs to be encouraged effectively.
Att läsa är en form av konsumtion, och den konsumtionen måste få god stimulans.
EnglishCan it envisage a mechanism through which best practices can be shared and encouraged?
Kan den tänka sig en mekanism med vars hjälp god praxis kan delas och uppmuntras?
EnglishThis is a crazy situation which Member States should not be encouraged to repeat.
Detta är en helt galen situation, som medlemsstaterna inte får uppmuntras att upprepa.
EnglishI was very encouraged by the enthusiasm with which you made your speech tonight.
Jag kände mig mycket uppmuntrad av den entusiasm som du visade i ditt anförande i kväll.
EnglishEmployment is encouraged by removing restraints and scrapping regulations.
Sysselsättningen främjas genom att man tar bort hinder och slopar regleringar.

Other dictionary words

English
  • be encouraged to

In the Arabic-English dictionary you will find more translations.