"to be equivalent to" translation into Swedish

EN

"to be equivalent to" in Swedish

EN to be equivalent to
volume_up
{verb}

to be equivalent to
vara likvärdig med

Similar translations for "to be equivalent to" in Swedish

to be verb
equivalent noun
equivalent adjective
to equivalent verb
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "to be equivalent to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Utsläpp av tonvis av koldioxidekvivalenter kommer därför inte att kunna undvikas.
EnglishIt is necessary to create effective and equivalent protection in the Member States.
Det handlar om att skapa ett effektivt och likvärdigt skydd i medlemsländerna.
EnglishThis system provides for the creation of the purchasing power with no real equivalent.
Detta system skapar en köpkraft som inte har någon motsvarighet i verkligheten.
EnglishSo here is what we learned: 8,000 gallons of gas equivalent to build one house.
Här är vad vi har lärt oss. ~~~ 32,000 liter bränsle likvärdigt med att bygga ett hus.
EnglishThis has not been the EU' s experience in equivalent regional processes in the past.
Det är inte Europeiska unionens erfarenhet i tidigare liknande regionala processer.
EnglishIt is significant, but not equivalent to what is happening in Tunisia and Egypt.
Det är väsentligt men motsvarar inte det som sker i Tunisien och Egypten.
EnglishNo Member State has an armaments market equivalent to the American market.
Ingen medlemsstat erbjuder en beväpningsmarknad liknande den amerikanska marknaden.
EnglishOne could spend a long time listing examples of equivalent significance.
Man skulle kunna fortsätta göra en lista över exempel med liknande betydelser.
EnglishEven in times of crisis let us fight for equal conditions in equivalent situations!
Låt oss även i kristider kämpa för lika villkor i likvärdiga situationer!
EnglishThey are powerful ships: one ship's energy is equivalent to that used by a whole city.
De är kraftiga fartyg, ett fartygs energiförbrukning motsvarar en stads energibehov.
EnglishThe pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10% of accumulated stock.
Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.
EnglishThis aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
Det här stödet är tänkt att täcka ett budgetunderskott motsvarande 14 procent av BNP.
EnglishThat would have resulted in compensation equivalent to between 12 and 19 months' salary.
Detta skulle ha lett till en kompensation motsvarande mellan 12 och 19 månadslöner.
EnglishThe total aid for 1997 thus rose to about 230, 000 tonnes of cereal equivalent.
Det totala biståndet för 1997 uppgår därmed till ungefär motsvarande 230 000 ton spannmål.
EnglishThey are powerful ships: one ship' s energy is equivalent to that used by a whole city.
De är kraftiga fartyg, ett fartygs energiförbrukning motsvarar en stads energibehov.
EnglishWe want an allocation of EUR 20 million, equivalent to SEK 200 million.
Vi vill anslå 20 miljoner euro, vilket motsvarar 200 miljoner svenska kronor.
EnglishA learner's permit in one country may be equivalent to a full licence in another.
Ett körkortstillstånd i det ena landet kan motsvara ett riktigt körkort i det andra landet.
EnglishThat is equivalent to between 10 and 15 times Sweden's total output of sulphur emissions.
Det motsvarar mellan 10 och 15 gånger det totala svenska utsläppet av svavel.
EnglishThe pandemic is therefore spreading at a rhythm equivalent to 10 % of accumulated stock.
Pandemin sprids alltså i en takt motsvarande 10 procent av det ackumulerade antalet.
EnglishThis is equivalent to 15% of the area of forest destroyed by fire in this Member State.
Det motsvarar 15 procent av den nedbrunna skogsarealen i denna medlemsstat.