"to be exact" translation into Swedish

EN

"to be exact" in Swedish

EN to be exact
volume_up
{verb}

to be exact (also: to be precise)
It will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
Det kommer följaktligen att gälla i ytterligare sju år och några dagar för att vara exakt.
We must strive towards that, and we need exact information about what is happening.
Vi måste sträva efter det, vi måste vara exakt informerade om vad som sker.
With this in mind, it has submitted to a number of assessments, five to be exact, four of which have already been completed.
Landet har därför låtit sig genomgå ett antal bedömningar, fem för att vara exakt, varav fyra redan har genomförts.

Similar translations for "to be exact" in Swedish

to be verb
exact adjective
to exact verb
Swedish

Context sentences for "to be exact" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere has been a lot of debate as to the exact significance of those two votes.
Det har hållits många debatter om den exakta innebörden av dessa två omröstningar.
EnglishClick Verbatim to see results that contain the exact words you searched for.
Klicka på Ordagrant om du vill se resultat som innehåller den exakta sökfrasen.
EnglishThey can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
De kan följa en livsstig som liknar föräldrarnas eller göra raka motsatsen.
EnglishWhatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
Vilken den exakta orsaken till detta än är, är det naturligtvis en ren skandal.
EnglishThis year, the exact same thing is happening with the European freight corridors.
I år hände exakt samma sak när det gällde de europeiska fraktkorridorerna.
EnglishObviously the exact timescales and contents will be decided by the next Commission.
Naturligtvis beslutar nästa kommissionen om de exakta tidsramarna och om innehållet.
EnglishThe Europe we see now is the exact opposite of anything related to democracy.
Det EU vi ser nu är raka motsatsen till allt som har med demokrati att göra.
EnglishFor more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Kontakta den pensionsmyndighet som ska handlägga din ansökan för mer information.
English Could the Council specify the exact objective of such a ‘strategic agreement’?
 Kan rådet specificera det exakta syftet med ett sådant strategiskt avtal?
EnglishI do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
Jag har inga exakta siffror vad beträffar Bangladesh, men jag kan skaffa fram de åt er.
EnglishMark this check box, to carry out an exact search for the word you entered.
Markera den här rutan om du vill göra en exakt sökning efter det angivna sökordet.
EnglishEconomics, however, is not an exact science and it is not just about numbers.
Ekonomi är emellertid ingen exakt vetenskap och ekonomi handlar inte bara om siffror.
EnglishCuriously, the exact composition of the cargo has still not been clarified.
Märkligt nog är man fortfarande inte klar över lastens exakta sammansättning.
EnglishAt the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
EnglishThe exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.
De exakta siffrorna varierar från ett land till ett annat, liksom fängelsevillkoren.
EnglishAnd the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Och inspelningsplatsen var baserad på en exakt kopia av skisserna av fartyget.
EnglishWhat will be the exact nature of this project and when will it see the light of day?
Hur exakt kommer detta projekt att se ut och när kommer det att tas fram?
EnglishWe have before us as speakers - before me, to be exact - a historic moment.
Som talare står vi inför - står jag inför, närmare bestämt - ett historiskt ögonblick.
EnglishCompletely different meanings, giving rise to the exact same retinal information.
Helt olika betydelser, men ger exakt samma information till näthinnan.
EnglishWith the Verbatim tool, you can search using the exact keywords you typed.
Med detta verktyg blir sökningar med nyckelord mer exakta eller ordagranna.