"to be exposed to" translation into Swedish

EN

"to be exposed to" in Swedish

EN to be exposed to
volume_up
{verb}

to be exposed to (also: to be subjected to)
Agriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
Jordbruket måste anpassas till marknadsregler i syfte att utsättas för konkurrens.
People who make use of their freedom of movement should not have to be exposed to crime.
Människor som utnyttjar sin fria rörlighet skall inte behöva utsättas för brott.
If we do not follow the WTO's ruling we will be exposed to costly counter-measures.
Följer vi inte WTO: s utslag, kommer vi att utsättas för dyra motåtgärder.
to be exposed to
So the Commission's target is so weak that most of the population if Europe will go on being exposed to excessively high ozone levels.
Kommissionens målsättning är alltså så svag att majoriteten av den europeiska befolkningen kommer att fortsätta att vara utsatt för för höga ozonkoncentrationer.

Context sentences for "to be exposed to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det är kvinnor och flickor som därtill utsätts för speciella former av angrepp.
EnglishNo one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
Ingen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
EnglishMember States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
Medlemsstaterna kommer att genomföra reformer om de pressas av världsekonomin.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Andra kan ha presenterat den här principen för kommissionen, men nu är det för sent.
EnglishThey cannot read the labels and are not aware of what risks they are exposed to.
De kan inte läsa etiketterna, och de är inte medvetna om vilka risker de utsätts för.
EnglishThey are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.
De utsätts för en dubbel social diskriminering eller, än värre, förföljelser.
EnglishIt is a sector that has been particularly exposed to the globalisation process.
Det är en sektor som har varit särskilt utsatt för globaliseringsprocessen.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Samtidigt behöver vi vara medvetna om framtida risker som vi är utsatta för.
EnglishThis smacks to me of pure commercial protectionism and now it has been exposed.
Jag tycker detta luktar ren handelsprotektionism som nu har kommit i dagen.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Uppenbarligen utsätts de civila i krigszonen för spärreld från båda sidor.
EnglishIndeed, speculative funds have been exposed as having helped exacerbate the crisis.
De spekulativa fonderna har faktiskt visat sig ha bidragit till att förvärra krisen.
EnglishThe Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.
Eurostataffären har blottlagt de svagheter som finns i kommunikationsvägarna.
EnglishThe coast of Spain has been particularly exposed to extremely intensive urbanisation.
Den spanska kusten har särskilt utsatts för en extremt kraftig urbanisering.
EnglishIf they are nonetheless exposed to it, there must be legislation to protect them.
Vilka åtgärder vidtas inom EU för att barn i hela EU ska kunna åtnjuta lika rättigheter?
EnglishPeople who have newly adopted Christianity are exposed to the risk of death.
Människor som nyligen bekänt sig till kristendomen riskerar att bli dödade.
EnglishFinally I have to say that this work has exposed the true face of the EU.
Jag skulle slutligen vilja säga att detta arbete har blottat EU:s verkliga ansikte.
EnglishThe zones of convergence are most exposed to the risk of being hit by natural disasters.
Det är konvergensregionerna som löper störst risk att drabbas av naturkatastrofer.
EnglishWith this, some of Europe's powerlessness is once again exposed in a painful manner.
I och med detta uppdagas EU:s maktlöshet än en gång på ett smärtsamt sätt.
EnglishPeople are waking up to your intentions and the time will come that you are exposed.
Folk börjar inse kommissionens avsikter, och ni kommer att ställas till svars för det.
EnglishThis is the reason why men and women are being exposed to hidden forms of discrimination.
Det är skälet till att män och kvinnor utsätts för dolda former av diskriminering.