"to be familiar with" translation into Swedish

EN

"to be familiar with" in Swedish

EN to be familiar with
volume_up
{verb}

to be familiar with (also: to know)
MEPs cannot vote without being familiar with the reports' content.
Europaparlamentsledamöterna kan inte rösta utan att känna till rapporternas innehåll.
But to enable us to prepare properly for the future, we must be familiar with the past and our history.
Men för att kunna förbereda sig väl för framtiden måste man känna till det förflutna, historien.
I do not imagine that you are familiar - and there is no reason why you should be familiar - with Article 24 of the Spanish Constitution.
Jag tror inte ni känner till - och det finns ingen anledning till att ni borde känna till - artikel 24 i den spanska konstitutionen.

Similar translations for "to be familiar with" in Swedish

to be verb
familiar adjective
with preposition
Swedish

Context sentences for "to be familiar with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are familiar with the nature and extent of the challenge Europe is facing.
Vi känner till beskaffenheten och omfattningen av den utmaning som EU står inför.
EnglishFor example, I am very familiar with the South African Human Rights Foundation.
Jag känner t.ex. mycket väl till Sydafrikanska stiftelsen för mänskliga rättigheter.
EnglishSo, for example, most of you are probably familiar with the notion of herd immunity.
Så, till exempel är nog de flesta av er familjära med uttrycket flockimmunitet.
EnglishEveryone here will be familiar with the history of this particular application.
Alla närvarande känner till historien om denna specifika medlemskapsansökan.
EnglishCommissioner Kinnock will be familiar with Caledonian McBrayne and Western Ferries.
Kommissionsledamot Kinnock känner ju till Caledonian McBrayne and Western Ferries.
EnglishWe are all familiar with the idea that you can attach a sticker to a mailbox.
Vi känner alla till principen med brevlådan som man kan förse med ett klistermärke.
EnglishThese offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
Det är även därför vi måste engagera oss i exempelvis journalistutbildningarna.
EnglishWe are familiar with the policy and our attitude towards Cuba was one of goodwill.
Vi känner till denna politik, att vår attityd gentemot Kuba var en välvillig attityd.
EnglishWe all agree on what is needed, and we are all familiar with the present situation.
Vi är alla överens om vad som krävs, och vi känner alla till den rådande situationen.
EnglishFor this reason, I am very familiar with the issues surrounding e-justice.
Därför känner jag mycket väl till de frågor som uppstår i samband med e-juridiken.
EnglishCommissioner, you will probably be familiar with the resolution that is before you.
Herr kommissionsledamot, ni känner säkert till resolutionen som lagts fram.
EnglishIn the past, incidentally, that also contributed to the familiar deficit.
Det var för övrigt det som tidigare ledde till det underskott som vi känner till.
EnglishI am not myself familiar with the report which the honourable member mentions.
Personligen känner jag inte till rapporten som den ärade ledamoten nämner.
EnglishWe were already familiar with them, of course, from the Commission on Human Rights.
Vi kände naturligtvis redan igen dem från kommissionen för de mänskliga rättigheterna.
EnglishThe competent national administrations are by no means familiar with these procedures.
Behöriga nationella myndigheter är inte alls förtrogna med dessa förfaranden.
EnglishCertain Members of the House are very familiar with pressure of this kind.
Vissa parlamentsledamöter känner mycket väl till påtryckningar av detta slag.
EnglishUnfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.
Tyvärr visar den sektor vi nu pratar om återigen upp ett typiskt europeiskt problem.
EnglishI believe that the European Investment Bank (EIB) is also familiar with these.
Jag tror att Europeiska investeringsbanken (EIB) också känner till dessa.
EnglishThe farmer has to be extremely familiar with both EU and national legislation.
Jordbrukaren måste vara mycket insatt i både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.
EnglishThe Commissioner is familiar with the difficulties that deadlines present.
Kommissionsledamoten känner till vilka svårigheter som en tidsfrist innebär.