"to be filled with" translation into Swedish

EN

"to be filled with" in Swedish

EN to be filled with
volume_up
{verb}

to be filled with
Here you can define if the selected area should be filled with a color, a gradient, a hatching pattern or a bitmap texture.
Här bestämmer du om den markerade ytan ska fyllas med en färg, en färggradient, en skraffering eller en bitmap.

Similar translations for "to be filled with" in Swedish

to be verb
filled adjective
Swedish
filled verb
to fill verb
fill noun
with preposition
Swedish

Context sentences for "to be filled with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSelect this option if you want to display only the contour of filled drawings.
Med den här rutan bestämmer du att bara konturen visas av fyllda teckningselement.
EnglishThe professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
Det arbete det handlar om kan utan problem utföras av våra egna arbetstagare.
EnglishThey must be as good as their word and ensure that those empty Annexes are filled.
De måste leva upp till sitt ord och se till att dessa tomma bilagor fylls.
EnglishI must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Jag medger att jag hittills inte har lagt in tvätt i tvättmaskinen alltför ofta.
EnglishThe least we can do is to carefully examine once more how we have filled Fridays.
Vi måste i alla fall någon gång ordentligt se över på vilket sätt vi har fyllt fredagen.
EnglishA subject that attracted so many to the lecture hall was filled to the brim.
– ett ämne som lockade så många att föreläsningssalen fylldes till bredden.
EnglishThis hockey season has been filled with more bad tackles to the head than usual.
Den här ishockeysäsongen har varit fylld med fler fula tacklingar mot huvudet än vanligt.
EnglishWhen you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
Om du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
EnglishIt leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
Den lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.
EnglishYet ridiculous dreamers like you insist on a past filled with dinosaurs... and evolution.
Ändå envisas löjliga drömmare som ni, med en svunnen tid fylld av dinosaurier -
EnglishIf the fields are not filled in for Min. value and Max. value, there is no restriction.
Om fälten för Min. värde och Max. värde inte fylls i, görs ingen begränsning.
EnglishNormally an E301 form filled in by the other Member State is sufficient.
Normalt ska det räcka med blanketten E301, ifylld av den andra medlemsstaten.
EnglishWhy was the position of internal auditor only inadequately filled for such a long time?
Varför var befattningen som internrevisor inte nöjaktigt tillsatt under så lång tid?
EnglishI particularly admire the way the report is not just filled with good intentions.
Jag beundrar särskilt det sätt på vilket betänkandet inte bara är fyllt med goda avsikter.
EnglishTheir successors built the walls, bought the shelves and filled these shelves with files.
Deras efterträdare byggde väggarna, köpte hyllorna och fyllde dem med pärmar.
EnglishPast experiences have seen political vacuums filled by Hamas and Hezbollah.
Tidigare har man sett ett politiskt vakuum fyllas av Hamas och Hizbollah.
EnglishIt will merely provide additional lucrative posts to be filled by Brussels bureaucrats.
Det kommer bara att skapa ännu fler lukrativa befattningar för byråkraterna i Bryssel.
EnglishI am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.
Jag blir samtidigt besviken på Véronique De Keysers och Raül Romeva i Ruedas inatällning.
EnglishIf unmarked, column one is filled with text and then column two, etc.
Annars fylls kolumnerna löpande ut med text från den första till den sista kolumnen.
EnglishI am filled with consternation regarding the ECB's attack upon the Employment Pact.
Jag är bestört över ECB: s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.