"to be firm" translation into Swedish

EN

"to be firm" in Swedish

EN to be firm
volume_up
{verb}

to be firm (also: to be rash)

Similar translations for "to be firm" in Swedish

to be verb
firm noun
firm adjective
to firm verb

Context sentences for "to be firm" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are, I believe, now awaiting specific and firm proposals from the Commission.
Jag tror att vi nu väntar på konkreta och kraftfulla förslag från kommissionen.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
. – Jag är fast övertygad om att Bulgarien och Rumänien bör bli medlemmar i EU.
EnglishThis debate we have now had in Parliament will provide firm support for that.
Den debatt som vi nu haft i parlamentet kommer att ge ett solitt stöd för detta.
EnglishWe must solve this with a firm, clear directive on gambling and Internet gambling.
Vi måste lösa detta med ett fast och tydligt direktiv om spel och Internetspel.
EnglishA registered firm of accountants may also be elected as Auditor or Deputy Auditor.
Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.
EnglishThe European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
Europeiska unionen poängterar än en gång sitt strikta förkastande av dödsstraffet.
EnglishYes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Ja, EU måste vara tydligt när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishTherefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
Därför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
I stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishFirm action is needed to make sure this fish stock is not depleted beyond repair.
Det behövs stränga åtgärder för att se till att detta fiskbestånd inte utarmas helt.
EnglishOthers like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
Andra medlemsstater, som Spanien, har å andra sidan bestämt lovat att inte göra det.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
   .– Jag är fast övertygad om att Bulgarien och Rumänien bör bli medlemmar i EU.
EnglishI believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
Jag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Det är min fasta övertygelse att försöket utan tvekan visat sig effektivt.
EnglishIf a crisis situation develops in the subsidiary firm, how will it be managed?
Om en krissituation uppstår i dotterbolaget, hur kommer den då att hanteras?
EnglishIt is on this issue in particular, Prime Minister, that I urge you to stand firm.
Det är särskilt i denna fråga som jag uppmanar er att stå fast, herr premiärminister.
EnglishI say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
Detta säger jag trots att jag är en stark anhängare av att stärka den inre marknaden.
EnglishParliament should stand firm on its demand for a review of the financial perspective.
Parlamentet bör hålla fast vid sin ståndpunkt att budgetplanen skall revideras.
EnglishI reiterate our firm opposition to dangerous sources such as nuclear power.
Jag vill påminna om vårt bestämda motstånd mot farliga energikällor som kärnkraft.