"to be fitting" translation into Swedish

EN

"to be fitting" in Swedish

SV

EN to be fitting
volume_up
{verb}

to be fitting (also: to be fine, to be suitable, to do, to suffice)

Context sentences for "to be fitting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the display area, only the documents fitting this selection will be displayed.
I visningsområdet syns bara de dokument som motsvarar de val som du har gjort här.
EnglishOnly that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
Enbart en sådan kommission kan vara en jämbördig och lämplig partner till parlamentet.
EnglishIn my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
Jag tror inte att Europaparlamentet får bra betyg genom att agera på det sättet.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Rådets rapport för 2007 innehåller en passande beskrivning av dessa frågor.
EnglishBoth conditions must be taken into consideration when fitting out vehicles.
Man måste ta hänsyn till båda dessa förhållanden när det gäller fordonens utrustning.
EnglishIt was splendidly fitting travel reading for this historic part-session.
Det var en synnerligen lämplig reselektyr inför detta historiska sammanträde.
EnglishThat would be a fitting climax for the Year of Education through Sport.
Detta skulle vara höjdpunkten för Europeiska året för utbildning genom idrott.
EnglishI believe that this would also be a fitting tribute to such a great man.
Jag anser även att detta skulle vara en passande hyllning till en så framstående man.
EnglishNo, she's going up to Chicago with Michelle for the final dress fitting.
Nej, hon åker med Michelle till Chicago för att göra i ordning klänningen.
EnglishIn my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
Jag anser att tidsfristen 2014 är lämplig och till och med kan förlängas.
EnglishIn fact, the report is a fitting and valuable contribution to the debate on eco-labelling.
Betänkandet är faktiskt ett passande och värdefullt bidrag i debatten om miljömärkning.
EnglishRubber granules can be used as material for Safety fitting on shooting ranges.
Gummigranulat kan användas som material i kulfång på skjutbanor.
EnglishI think it is fitting to devote special attention to that aspect too.
Jag anser att vi måste ägna särskild uppmärksamhet även åt denna aspekt.
EnglishIt is fitting and heartening to note this, but there is still much to do.
Det är lämpligt och uppmuntrande att notera detta, men det finns fortfarande mycket att göra.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Förmånsbehandling för vissa klagande är inte ett lämpligt uppförande av en neutral domare.
EnglishThis would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit.
Detta skulle vara ett passande sätt att framhäva FN: s millennietoppmöte.
EnglishThis would be a fitting way to mark the UN's Millennium Summit.
Detta skulle vara ett passande sätt att framhäva FN:s millennietoppmöte.
EnglishIt has vigorously exercised its parliamentary right of scrutiny, which is only right and fitting.
Det har eftertryckligen utövat sina parlamentariska kontrollbefogenheter, och det är bra.
EnglishWe shall then consider your amendments in a fitting manner in this proposal.
I det förslaget kommer vi att beakta era ändringsförslag.
EnglishSubsidiarity is a fitting subject for political speeches, but does not feature in legislation.
Subsidiaritetsfrågan lever i festtalen men inte i lagstiftningen.