"be forgotten" translation into Swedish

EN

"be forgotten" in Swedish

See the example sentences for the use of "be forgotten" in context.

Context sentences for "be forgotten" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Vi har inte glömt våra sju krav som antogs under den förra sammanträdesperioden.
EnglishIn the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.
Järnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.
EnglishMoreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
Den sociala dimensionen bör inte heller glömmas bort, såsom hittills har skett.
EnglishThe massacre in Srebrenica, Bosnia, ten years ago should never be forgotten.
   .– Vi får aldrig glömma massakern i Srebrenica, Bosnien, för tio år sedan.
EnglishIt must not be forgotten that the Council is a branch of the budget authority
Man får inte glömma att rådet är en av den budgetansvariga myndighetens grenar.
EnglishI am sorry to say that the Commission seems to have forgotten European citizenship.
Jag är rädd att kommissionen verkar ha glömt bort det europeiska medborgarskapet.
EnglishBefore 11 September, Afghanistan was on the EU' s list of forgotten crisis regions.
Före den 11 september fanns Afghanistan med på EU:s lista över glömda krisområden.
EnglishBefore 11 September, Afghanistan was on the EU's list of forgotten crisis regions.
Före den 11 september fanns Afghanistan med på EU: s lista över glömda krisområden.
EnglishThe Commission had forgotten that and tried to leave Parliament holding the baby.
Kommissionen hade glömt det och försökte att lämna parlamentet med denna svåra fråga.
EnglishI would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
Jag vill försäkra mig om att de inte kommer att glömmas bort i diskussionen.
EnglishNinthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
För det nionde: den kräver en politik för att minnas så att offren inte glöms bort.
EnglishAs was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
Bosnien och Hercegovina och Albanien kommer, som nämndes i går, inte att glömmas bort.
EnglishThey risk being forgotten and that is something we have to be very much aware of.
Dessa riskerar att glömmas bort och det är något vi måste vara mycket uppmärksamma på.
EnglishI would also point out, however, that the SMEs must not be forgotten here.
Jag hänvisar till att även små och medelstora företag inte får tappas ur sikte.
EnglishWhen considering the most recent escalations, this should not be forgotten.
När man beaktar den senaste tidens upptrappningar bör detta inte glömmas bort.
EnglishHave you forgotten that the French voted against it and the Dutch voted against it?
Har ni glömt att fransmännen röstade emot det och att nederländarna röstade emot det?
EnglishI do not really think that he has forgotten the need for this rapid action.
Jag vill försäkra Watson om att vi är fullt medvetna om den brådskande situationen.
EnglishMr McCartin has just mentioned that it ran to sixty pages, a fact that I had forgotten.
McCartin har just nämnt att den omfattade 60 sidor, jag kom inte längre ihåg det.
EnglishWe have also forgotten about the spirit and letter of the Treaty on European Union.
Man har också glömt andan och bokstaven i fördraget om Europeiska unionen.
EnglishThis issue of humanity cannot be and is never forgotten by the presidency.
Frågan om mänsklighet kan inte och kommer inte att glömmas bort av ordförandeskapet.

Other dictionary words

English
  • be forgotten

In the English-Italian dictionary you will find more translations.