"to be fortunate" translation into Swedish

EN

"to be fortunate" in Swedish

EN to be fortunate
volume_up
{verb}

to be fortunate
to be fortunate (also: to click, to be lucky, to have luck, to luck)

Similar translations for "to be fortunate" in Swedish

to be verb
fortunate adjective

Context sentences for "to be fortunate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd for this reason, I am happy to say, the Baudelaires were very fortunate indeed.
Och därför, glädjer det mig att berätta, var barnen Baudelaire väldigt lycksaliga.
EnglishI would like to thank all those who helped to bring about this fortunate outcome.
(Applåder) Jag skulle vilja tacka alla dem som bidragit till denna lyckliga upplösning.
English. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
skriftlig. - (FR) Ibland sker det lyckliga, rentav roliga, sammanträffanden.
EnglishIt is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
Det är bra att vår institution och rådet är beredda att komma överens utan dröjsmål.
EnglishI was fortunate to work with Professor Vikram Sarabhai for about eight years.
Jag hade turen att få arbeta tillsammans med professor Vikram Sarabhai i cirka åtta år.
EnglishHowever, if I lived in a developing country I would be less fortunate.
Men om jag levde i ett utvecklingsland skulle jag inte vara lika lyckligt lottad.
EnglishIn this respect it has also been fortunate with regard to the most recent presidencies.
Även i detta avseende har det varit lyckosamt vad gäller de senaste ordförandeskapen.
EnglishIt is very fortunate that Parliament sometimes gets ahead of the agenda.
Det är mycket bra att parlamentet ibland hoppar fram i föredragningslistan.
EnglishI would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
Jag skulle vilja erinra om att asyl är en moralisk skyldighet för länder som är bättre gynnade.
EnglishMr President, it is fortunate that Mr Hahn is the Commissioner responsible.
Herr talman! Det är tur att det är Johannes Hahn som är den ansvarige kommissionsledamoten.
EnglishMinister, you are in the fortunate position of being able to start your speech immediately.
M. le ministre, vous avez la chance de pouvoir commencer votre discours tout de suite!
EnglishWe are thus fortunate, especially in the medical sphere, to have PVC.
Det är alltså bra, framför allt på det medicinska området, att vi har PVC.
EnglishI must say that I feel fortunate to have been directly involved.
Jag måste säga att jag känner mig lyckligt lottad som har varit direkt involverad.
EnglishIt is therefore fortunate that the Nordic passport union will be protected.
Därför är det nu glädjande att EU värnar den nordiska passunionen.
EnglishI am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Jag är benägen att anse att ödet gynnar oss i detta hänseende.
EnglishThe ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
ESA har möjlighet att slippa den byråkratiska trögheten i handlingsförlamande förfaranden.
EnglishI was one of the fortunate few that really did get to know him and enjoyed his presence.
Jag var en av ett lyckligt fåtal som verkligen fick lära känna honom och njuta av hans närvaro.
EnglishPeople less fortunate than us have been enduring very hard times.
Människor som inte är lika lyckligt lottade har gått igenom svåra tider.
EnglishLast week I was fortunate to be on a delegation from the Committee on Fisheries to Norway.
Förra veckan hade jag förmånen att delta då en delegation från fiskeriutskottet besökte Norge.
EnglishOne very fortunate thing was that both of you were highly receptive to hypnosis compared to others
Lyckligtvis så var ni extra mottagliga för hypnos jämfört med många andra.