"to be found" translation into Swedish

EN

"to be found" in Swedish

volume_up
to be found {vb} [example]
SV

EN to be found
volume_up
{verb}

to be found
And what conclusions will we draw if nothing, or something, is found?
Och vilka slutsatser skall vi dra om inget hittas eller om just något hittas?
If the search criterion is found more than once, the function returns the first one found.
Om sökkriteriet hittas flera gånger returnerar funktionen den första sökträffen.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
En lämplig lösning måste hittas på problemet med oorganiska ämnen.
to be found
The causes can be found indirectly in the Middle East.
Orsakerna kan indirekt också återfinnas i Mellanöstern.
For that reason, Alois Brunner must be found, exposed, condemned and punished as an example.
På grund av detta måste Alois Brunner återfinnas, utlämnas, dömas och bestraffas exemplariskt.
That can be found in the individual country reports themselves which I hope will be available this afternoon.
Detta kan återfinnas i de enskilda rapporterna för varje land som jag hoppas kommer att bli tillgängliga i eftermiddag.

Context sentences for "to be found" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInformation on how to delete cells can be found in the Edit - Delete cells menu.
Information om hur du kan radera celler får du på menyn Redigera - Radera celler.
EnglishThey are the same regular expressions as found in the Find & Replace dialog.
Du kan därvid använda samma reguljära uttryck som i dialogrutan Sök och ersätt.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishI found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.
Jag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Detta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
EnglishThere are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
Det är inga speciella grupper som är utsatta, det finns i hela samhällskroppen.
EnglishThe apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Den apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
När det gäller tillämpningsområdet tror jag att vi har funnit den bästa lösningen.
EnglishSmoke has been found to contain 4 000 substances, of which 50 are carcinogens.
Rök har visat sig innehålla 4 000 olika ämnen, av vilka 50 är cancerframkallande.
EnglishFar too often in the past we have found that promises have been made and not kept.
Tidigare har vi alldeles för ofta funnit att löften har getts men inte hållits.
EnglishAn example of this can be found in an area as apparently banal as urban transport.
Det framgår av vissa så uppenbart banala aspekter som den urbana stadstrafiken.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishAs I understand it, one of the problems found was the overload of information.
Som jag ser det var informationsöverflöde ett av de problem som identifierades.
EnglishWe found some non-toxic refrigerants that worked at very low vapor pressures.
Vi hittade icke-giftiga avkylare som fungerade på mycket låga avdunstningstryck.
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Jag sade då att ingenting kunde ha förberett mig på vad jag fick se när vi var där.
EnglishIt is also important that we have found consistent criteria for measurements.
Det är också viktigt att vi har tagit fram samstämmiga kriterier för mätningarna.
EnglishThis is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.
Detta är ett känsligt ämne där man ännu inte kommit fram till någon hållbar lösning.
EnglishI wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.
Jag undrar om de skulle ha blivit lika inspirerade av att surfa på Internet.
EnglishWhere, however, will the wisdom be found to embark on effective ways of doing so?
Men var finns den vishet som behövs för att komma på effektiva sätt att göra detta?
EnglishPart 1 of Article 9 states: "Everyone shall have the right to found a family".
I första delen av artikel 9 fastställs: "Alla skall ha rätt att bilda familj".