"to be free" translation into Swedish

EN

"to be free" in Swedish

EN to be free
volume_up
{verb}

to be free (also: being free)
Pricing must be free and market-based and not publicly regulated.
Prissättningen ska vara fri och marknadsbaserad, inte samhällsreglerad.
This is unfortunate, but politics, at least, should be free of this evil.
Det är olyckligt, men åtminstone politik borde vara fri från denna ondska.
This institution is itself capable of being free and democratic.
Denna institution är själv kapabel att vara fri och demokratisk.

Similar translations for "to be free" in Swedish

to be verb
free adjective
to free verb

Context sentences for "to be free" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Yttrandefrihet kommer alltid att offras eftersom det är EU:s standardinställning.
EnglishSpecifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
En särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
EnglishAmerica was founded on the principle that the free are governed by laws, not men.
USA grundades på principen att fria människor styrs av lagar, inte av människor.
EnglishAll that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
Allt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishIt seems that not all countries are entitled to sovereignty and 'free trade'...
Det verkar som om inte alla länder har rätt till suveränitet och ”frihandel”...
EnglishI also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Jag välkomnar också initiativet att dela ut gratis frukt och grönsaker i skolorna.
EnglishOn a number of occasions during the winter, the free buses from the university.
Vid ett antal tillfällen under vintern går det gratisbussar från universitetet.
EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishMr Liikanen, when replying to Mr Truscott you are free to say whatever you wish.
När ni svarar Truscott, herr Liikanen, har ni full frihet att agera som ni önskar.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Min andra punkt gäller den fria marknaden för rättigheter till vinodlingsarealer.
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
En annan viktig aspekt är uppfattningen att fördelarna med frihandel är ömsesidiga.
EnglishOur observers clearly confirmed that the elections were neither free nor fair.
Våra observatörer bekräftade tydligt att valet varken var fritt eller rättvist.
EnglishIt is a strategic site; it is not a free-for-all service; it is not a supermarket.
Det är en strategisk plats, inte en kostnadsfri tjänst. Det är inte ett snabbköp!
EnglishWe have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Vi har en sida som piskar parlamentet och bara en sida som tillåter fri omröstning.
English   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
   . – Ett frihandelsområde är ett område utan hinder, framför allt tullhinder.
EnglishNow, investment is free to all products, whether from the European Union or not.
Nu är investeringar fria för alla produkter, vare sig de kommer från EU eller inte.
EnglishProvisions on free movement of goods, customs legislation and commercial policy
Bestämmelser om fri rörlighet för varor samt om tullagstiftning och handelspolitik
EnglishThe Commissioners directly involved must not be allowed to get away scot-free.
De kommissionärer som är direkt berörda får inte tillåtas komma undan ostraffade.