"be given over" translation into Swedish

EN

"be given over" in Swedish

See the example sentences for the use of "be given over" in context.

Context sentences for "be given over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect, I regret the importance given over to financial concerns.
I detta sammanhang beklagar jag den betydelse som de ekonomiska frågorna har fått.
EnglishOne third of Portugal's land area of 90 000 square kilometres is given over to woodland.
En tredjedel av Portugals landyta på 90 000 kvadratkilometer är täckt av skog.
EnglishI might add that several meetings of the secretaries-general have been given over to this report.
Jag vill tillägga att generalsekreterarna har ägnat flera möten åt detta betänkande.
EnglishAfter all, more land is given over to growing potatoes in Poland than in any other country in Europe.
I Polen används trots allt mer mark för att odla potatis än i något annat land i Europa.
EnglishThe week has been given over to backroom manoeuvring.
Den här veckan har vi lämnat fältet fritt för intriger bakom stängda dörrar.
EnglishThe new Egyptian constitution must not be given over to sharia.
Den nya egyptiska författningen får inte överlämnas till sharia.
EnglishHe must also remember that there were commitments given over the years that a study would be carried out.
Han måste komma ihåg att åtaganden gjordes över året att en undersökning skulle genomföras.
EnglishI shall conclude by mentioning two other important areas to which attention should be given over the next few years.
Jag skall avsluta med att nämna två andra viktiga områden som bör uppmärksammas de kommande åren.
EnglishAfter all, more land is given over to growing potatoes in Poland than in any other country in Europe.
Jag tackar även föredraganden och betonar att detta är ett exempel på en bra kompromiss och ett utmärkt betänkande.
EnglishI cannot, however, accept the fact that the role currently played by the Council should be given over as a whole to the Commission.
Jag kan dock inte acceptera att den roll som rådet för närvarande spelar ska lämnas över helt till kommissionen.
EnglishIts increase, as a gross figure, is half due to the significant increase in the amounts given over to rural development.
Halva den totala ökningen av den beror på den betydande höjningen av de belopp som är reserverade för landsbygdens utveckling.
EnglishI would remind the House that the entire morning will be given over to voting, with the following items being added:
Jag vill påminna ledamöterna om att hela morgonen har reserverats för omröstning. Till omröstningen skall följande punkter tilläggas:
EnglishThe crazy orders were given over the frequency used by the network of two-way radios belonging to the Catholic missions of northern Uganda.
Denna vanvettiga order gavs på den radiofrekvens som används av nätverket för de katolska missionerna i norra Uganda.
EnglishIts increase, as a gross figure, is half due to the significant increase in the amounts given over to rural development.
Det är också viktigt att parlamentet behåller trycket på kommissionen så att kontrollen och redovisningen av EU: s budget hela tiden förbättras.
EnglishCan the Commission provide statistics for the areas given over to GMO crops and the quantity produced in each Member State of the EU?
EnglishThese are the ones I cannot accept: Amendment No 3 misrepresents the role of the Centre when it speaks of it being 'given over to research' .
Det här är de som jag inte kan godta: Ändringsförslag nummer tre feltolkar centrumets roll när det talar om " tjäna forskningen" .
EnglishThese are the ones I cannot accept: Amendment No 3 misrepresents the role of the Centre when it speaks of it being 'given over to research '.
Det här är de som jag inte kan godta: Ändringsförslag nummer tre feltolkar centrumets roll när det talar om " tjäna forskningen ".
EnglishIt is on principle, however, that we are opposed to rules determining how large a portion of broadcasting time should be given over to European productions.
Principiellt är vi dock mot regler som bestämmer hur stor del av sändningstiden som ska utgöras av europeiska produktioner.
EnglishParliament will do everything it can to ensure that the guarantees that have been given over the past few months will be honoured in practice.
Parlamentet kommer att göra allt det kan för att se till att de garantier som har getts under de senaste månaderna kommer att respekteras i praktiken.
EnglishPoland is second place in the EU in terms of the total area given over to tobacco farming (17 000 hectares) and the number of tobacco farmers (14 300).
Dessa områden har hög arbetslöshet, jordbruken är till större delen småskaliga, och jordbrukare har ytterst få möjligheter att byta verksamhet.

Other dictionary words

English
  • be given over

In the English-German dictionary you will find more translations.