"be given to" translation into Swedish

EN

"be given to" in Swedish

EN

be given to {adjective}

volume_up

Similar translations for "be given to" in Swedish

to be verb
given noun
given adjective
given preposition
given conjunction
to give verb
to preposition
Swedish
to particle

Context sentences for "be given to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
Vid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
EnglishWe have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
Vi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
EnglishPursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
I enlighet med arbetsordningen skulle ordet nu därför ha gått till Andrew Brons.
EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Minoriteter och majoriteter måste få utrymme för mänskligt och kulturellt utbyte.
EnglishIt does not surprise me that given this outrage the Commissioner responsible...
Det är inte konstigt att den ansvarige kommissionären med tanke på denna röra...
EnglishThey were each then given one of three descriptions of this hypothetical crisis.
Var och en av dem fick sedan en av tre beskrivningar av denna hypotetiska kris.
English Can an approximate timeline for the negotiation of the proposed ACTA be given?
 Kan en ungefärlig tidsram ges för förhandlingen om det föreslagna Acta-avtalet?
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishIt is therefore essential for crews to be given good training in safety matters.
Därför är det viktigt att besättningarna får en bra utbildning i säkerhetsfrågor.
EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
EnglishParticular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
Särskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att skydda immateriella rättigheter.
EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Detta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
EnglishParamount importance must be given to how personal data are in fact to be used.
Största vikt måste läggas vid hur personuppgifterna i själva verket ska användas.
EnglishHowever, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
Jag är emellertid också tacksam för det stöd som ordförandeskapet har bistått med.
EnglishI have consequently given the necessary instructions to the relevant services.
Således har jag gett nödvändiga instruktioner i frågan till berörda avdelningar.
EnglishIts basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
Det rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
EnglishGiven the subject under discussion, it should be a matter of urgency this week.
Med tanke på temat för det så skulle det ha varit absolut nödvändigt denna vecka.