"to be glad" translation into Swedish

EN

"to be glad" in Swedish

EN to be glad
volume_up
{verb}

to be glad (also: to be happy)
I would be glad if these proposals by the Committee on Regional Policy could be taken on board.
Jag skulle vara glad om dessa förslag från utskottet för regionalpolitik kunde accepteras.
My ex-wife would sure be glad I'm talking to you.
Min ex-fru skulle verkligen vara glad att jag pratar med dig.
Madam President, I should be glad if we could vote on item IV before I decide about that.
Jag skulle vara glad om vi kunde rösta om punkt 4, innan jag tar ställning till detta.

Similar translations for "to be glad" in Swedish

to be verb
glad adjective

Context sentences for "to be glad" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
Jag är mycket glad att man för första gången börjar tala om detta i parlamentet.
EnglishCommissioner Fischler, I am glad that you have increased your flow of information.
Jag är glad, kommissionär Fischler, över att ni har ökat era informationsflöden.
EnglishMr President, I am glad to have this opportunity to make an explanation of vote.
(EN) Herr talman! Jag är glad över den här möjligheten att förklara min röst.
EnglishThat decision has already been taken and I am glad to see the observers here today.
Det beslutet har redan fattats, och jag är glad att se observatörerna här i dag.
EnglishThat was a very difficult process, and we are now glad that we have the list.
Det var en mycket svår process, och nu är vi glada att vi har denna förteckning.
EnglishI am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
Jag är därför glad att jag har möjlighet att rätta till detta felaktiga intryck.
EnglishAs liberals we are of course very glad to see the single market strengthened.
Som liberaler är vi naturligtvis mycket glada över att den inre marknaden stärks.
EnglishI am glad that we can support an enlargement from 13 to 15 participating countries.
Det gläder mig att vi kan stödja en utvidgning från 13 till 15 deltagande länder.
EnglishI am glad that the European Parliament will speak with one voice on this issue.
Det gläder mig att Europaparlamentet kommer att agera samfällt i denna fråga.
English. - Mr President, I am very glad about the very wise decision you have taken.
författare. - (EN) Herr talman! Det gläder mig att ni fattat ett så klokt beslut.
English(RO) I am glad that today we are discussing the relaunching of the social package.
(RO) Jag är glad att vi i dag diskuterar nylanseringen av det sociala paketet.
EnglishI am also particularly glad that Commissioner Nielson is present here today.
Jag är också särskilt glad över att kommissionär Nielson är närvarande här idag.
EnglishThat is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.
Därför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.
EnglishI am glad that the EU has been the biggest donor to North Korea in recent times.
Det gläder mig att EU har varit den största givaren till Nordkorea under senare tid.
EnglishI am glad that as a British Conservative she has acted in a European fashion.
Det gläder mig att hon som brittisk konservativ har agerat på europeiskt manér.
EnglishWe were also glad to hear Mr Prodi speak of increased transparency in the future.
Det gladde oss också att höra Romano Prodi tala om ökad öppenhet i framtiden.
EnglishLet me say first, Mr President of the Commission, that we are glad to see you here.
Först vill jag säga, herr kommissionsordförande, att vi är glada att se er här.
EnglishI am glad that we shall have a uniform approach in all the EU Member States.
Jag är glad över att vi ska få en enhetlig uppläggning i alla EU:s medlemsstater.
EnglishI am very glad that a number of my fellow Members have emphasised this here.
Jag är mycket glad över att flera av mina ledamotskolleger har betonat det här.
EnglishI was glad the UEN Group spokesman recognised his group would not be affected.
Det gladde mig att talesmannen för UEN-gruppen medgav att hans grupp inte påverkas.