"to be grateful" translation into Swedish

EN

"to be grateful" in Swedish

volume_up
to be grateful {vb} [example]

EN to be grateful
volume_up
{verb}

to be grateful
I would be grateful if the Commissioner would confirm that to the House.
Jag skulle vara tacksam om kommissionsledamoten kunde bekräfta det för parlamentet.
Moreover, I would be grateful if we held it in Brussels and not in Strasbourg.
Jag skulle också vara tacksam om vi höll den i Bryssel och inte i Strasbourg.
I should be grateful, Madam President, if you would act on this request.
Jag skulle vara tacksam om ni agerar med anledning av denna begäran.

Similar translations for "to be grateful" in Swedish

to be verb
grateful adjective
grate noun
Swedish

Context sentences for "to be grateful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am grateful that on this tricky matter, they have adopted the right position.
Jag är tacksam för att de i denna invecklade fråga har intagit rätt ståndpunkt.
EnglishHowever, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
Jag är emellertid också tacksam för det stöd som ordförandeskapet har bistått med.
EnglishI would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
Jag vore mycket tacksam om ni kunde säga något konkret angående dessa tre punkter.
EnglishSo I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
Så jag är mycket tacksam för Danuté Budreikaitės komplexa redogörelse för ämnet.
EnglishThere is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Det finns alltid utrymme för förbättring och jag är alltid tacksam för förslag.
EnglishWe would be grateful for the Commission’s view on the issues that we have raised.
Vi skulle vara tacksamma för kommissionens syn på de punkter som vi har tagit upp.
English   Mr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
   Herr talman, mina damer och herrar! Jag är tacksam mot alla dem som har talat.
EnglishI would be extremely grateful if the authentic historical facts were respected.
Jag vore ytterst tacksam om de verkliga historiska sakförhållandena respekterades.
EnglishI am especially grateful for your contribution to the broad guidelines this year.
Jag vill särskilt tacka för bidraget om de allmänna riktlinjerna för detta år.
EnglishMr President, I am very grateful to you for suggesting the answer to that question.
Herr ordförande! Jag är mycket tacksam över att ni antyder svaret på den frågan.
EnglishI would be very grateful if the whole Commission would support these proposals.
Jag skulle vara mycket tacksam om hela kommissionen ville följa dessa förslag.
EnglishI am also grateful for the concerns and critical remarks that have been voiced.
Jag är även tacksam för de oroliga och kritiska kommentarer som har framförts.
EnglishI am grateful to the European Parliament for having carefully studied our proposal.
Jag är tacksam för att Europaparlamentet omsorgsfullt har studerat vårt förslag.
EnglishI am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
Jag är mycket tacksam för den roll som parlamentet axlar i detta sammanhang.
EnglishI would be grateful if you could explain how you intend to take that forward.
Jag är tacksam om ni ville tala om på vilket sätt ni kommer att driva den frågan.
EnglishI am grateful for the Minister's assurance that there is no pilot project so far.
Jag är tacksam för ministerns försäkran att det inte finns något pilotprojekt ännu.
EnglishMr President, I am grateful for the Council' s oral, and also written, reply.
Herr talman! Jag tackar rådet för såväl det muntliga som det skriftlig svaret.
EnglishI should therefore be grateful for further clarification from the Commissioner.
Jag vore därför tacksam för ett ytterligare klargörande från kommissionären.
EnglishToday, our fellow-citizens need such evidence and we are grateful to you for it.
I dag behöver medborgarna sådana bevis, och vi är tacksamma mot er för det.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.