"to be greedy" translation into Swedish

EN

"to be greedy" in Swedish

EN to be greedy
volume_up
{verb}

to be greedy (also: to skimp)

Similar translations for "to be greedy" in Swedish

to be verb
greedy adjective

Context sentences for "to be greedy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.
Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.
EnglishWe all know that the first time this was tried the Commission was too greedy.
Vi känner alla till att kommissionen var alltför ivrig då detta behandlades första gången.
EnglishOtherwise, we are going to rebel against the overly greedy Councils, just like Mr Poignant said.
Annars kommer vi att göra uppror mot ett alltför girigt råd, precis som Bernard Poignant sa.
EnglishAnd ten years on Devil's Island ain't exactly the chicken's feed, either... my greedy little yellow pimp.
Tio år i fängelset är inte heller småpotatis, din giriga lilla gula hallick.
EnglishThe wealth of the country is appealing to its greedy neighbours.
Landets väldiga tillgångar är lockande för dess giriga grannländer.
EnglishI know we all agree that the European Union has no truck with greedy financial cheats.
Jag vet att vi alla inte vill att finansmarknaden i Europeiska unionen skall hålla på med giriga och skumma affärer.
EnglishThe market functions on the terms of the greedy, as do investment and the derivative markets.
Marknaden fungerar enligt de villkor som de girigaste ställer upp, precis som investment- och derivatmarknaderna.
EnglishThe politicians in charge became very greedy; they wanted money for themselves and they wanted power.
De ansvariga politikerna blev mycket giriga; de ville roffa åt sig pengar för egen del, och de ville ha makt.
EnglishHowever - and coming back to UCITS' success - we must not get greedy here or mix things up hastily.
För att återgå till framgången för UCITS får vi emellertid inte bli giriga eller blanda ihop saker i hastigheten.
EnglishMany people believe that the crisis has been caused far away in the US and by some bankers who are said to be greedy.
Många tror att krisen har orsakats långt borta i USA, av några bankdirektörer som sägs vara giriga.
EnglishWe voted in favour of the proposal in solidarity with assistants who are exploited by greedy MEPs/employers.
Vi röstade för förslaget i solidaritet med de assistenter som utnyttjas av giriga parlamentsledamöter/arbetsgivare.
EnglishPoverty, therefore, is a disease inflicted upon innocent populations by evil dictators, greedy and corrupt politicians.
Fattigdom är därför en sjukdom som onda diktatorer, snikna och korrumperade politiker åsamkat oskyldiga folk.
EnglishBut it seems that a worthy agenda of human rights has now been hijacked by greedy lawyers and political opportunists.
Det verkar dock som om en värdig människorättsagenda nu har kapats av giriga advokater och politiska opportunister.
EnglishAgain, one wonders why they are so greedy as they seem to have 40 % of the EU bananas and the Caribbean only 9 %.
Än en gång undrar man varför de är så giriga eftersom de tycks ha 40 procent av EU: s bananer och Västindien endast 9 procent.
EnglishThe most important revelation to emerge from the financial and economic crisis was that we have an extremely greedy system.
Det som framför allt avslöjats genom finanskrisen och den ekonomiska krisen är att vi har ett otroligt girigt system.
EnglishWell, heart cells are pretty greedy.
EnglishOn top of that, the insatiable and greedy foreign pharmaceutical corporations are consuming more than half of my country’s health budget.
Dessutom slukar de omättliga och giriga utländska läkemedelsföretagen mer än hälften av sjukvårdsbudgeten i mitt land.
EnglishOn top of that, the insatiable and greedy foreign pharmaceutical corporations are consuming more than half of my country ’ s health budget.
Dessutom slukar de omättliga och giriga utländska läkemedelsföretagen mer än hälften av sjukvårdsbudgeten i mitt land.
EnglishYou are getting greedy, Leopold.
EnglishThese fisheries deals show the European Union in its worst possible light: greedy, exploitative and behaving like a colonial power.
   . – Dessa fiskeavtal ställer Europeiska unionen i sämsta tänkbara dager: girigt, exploaterande och med manér som en kolonialmakt.