"to be guided by" translation into Swedish

EN

"to be guided by" in Swedish

EN to be guided by
volume_up
{verb}

to be guided by
The fact is that I cannot act without thinking; I have to be guided by the facts.
Faktum är att jag inte kan handla utan att tänka; jag måste styras av fakta.
Let us not be guided by prejudice, or else there will be a rude awakening in store for us.
Låt oss inte styras av fördomar, för då kommer vi att ställas inför ett bryskt uppvaknande.
The required response should not be guided by the laws of the system that gave rise to the problem.
Den lösning som krävs skall inte styras av lagarna för det system som orsakade problemet.
to be guided by
In this we must be guided by a refusal of dogma and thoughtlessness.
Här måste vi vägledas av en vägran att acceptera dogmer och tanklöshet.
We have to be guided by the Scientific Committee for Food.
Vi måste låta oss vägledas av Vetenskapliga livsmedelskommittén.
The Commission should be guided by this information as it undertakes legislative initiatives.
Kommissionen bör låta sig vägledas av denna information när den tar lagstiftningsinitiativ.
to be guided by

Similar translations for "to be guided by" in Swedish

to be verb
guided adjective
Swedish
to guide verb
by adverb
Swedish
by preposition

Context sentences for "to be guided by" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEver since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
Alltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
EnglishWhat can be done to ensure that the European Council will also be guided by it?
Vad kan göras för att se till att också Europeiska rådet vägleds av den andan?
EnglishWhat principles has the Commission been guided by in producing its proposal?
Vilka principer har då kommissionen utgått från i framställandet av sitt förslag?
EnglishHe would try to visualize it, guided by a small number of simple principles.
Han skulle försöka visualisera den, med hjälp av ett litet antal enkla principer.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Detta arbete har, som ni vet, vägletts av några grundläggande principer som vi delar.
EnglishIn all its operations the IMF has been guided by an invisible hand: liberalist logic.
IMF: s alla åtgärder har styrts av en osynlig hand, den liberalistiska logiken.
EnglishIt is as if Belarus were inhabited by people who are guided by different standards.
Det är som om Vitryssland beboddes av människor som lever efter andra normer.
EnglishI wish to make clear that our Presidency has been guided by a different objective.
Jag önskar klargöra att vårt ordförandeskap har vägletts av ett annat mål.
EnglishIt is like using the cavalry to attack a modern, mechanised army with guided missiles.
Det är som att anfalla en modern mekaniserad och robotstyckad brigad med kavalleri.
EnglishI was guided by these particular principles when I voted on this important report.
Jag vägleddes av dessa speciella principer när jag röstade om detta viktiga betänkande.
EnglishNot listening to Parliament, it was guided by obstinacy rather than wisdom.
Rådet lyssnade inte på parlamentet, envisheten och inte visheten fick styra.
EnglishIn this case, we should be guided by the principle of 'if it ain't broke, don't fix it'.
I det här fallet bör vi följa principen ”laga den inte om den inte är sönder”.
EnglishIn this process, we should be guided by the employment guidelines at all levels.
Där bör vi alla på alla nivåer koncentrera oss på de sysselsättningspolitiska riktlinjerna.
EnglishThe Commission will be guided in its proposal solely by the negotiating principles.
Kommissionen kommer enbart att låta sig ledas av förhandlingsprinciperna i sitt förslag.
EnglishAt this historic time, I would like us all to be guided by clarity and wisdom.
Jag önskar alla, i detta historiska ögonblick, klarhet och gott omdöme.
EnglishIn so doing, we must be guided by our principles of the rule of law.
I det sammanhanget måste vi låta våra rättsstatliga principer vara vägledande.
EnglishThe Commission's code says staff shall not be guided by personal interest.
Kommissionens kodex säger att personalen inte får vara motiverad av personliga intressen.
EnglishWe must not be guided by our fears or the fears of our citizens.
Vi får inte låta oss drivas av vare sig vår egen eller våra medborgares fruktan.
EnglishHelp Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Rundtur i HjälpcenterTa en titt på de nya funktionerna i AdWords Hjälpcenter i fem enkla steg!
EnglishThe vision that guided all these steps was captured by a single symbol.
Den vision som styrde alla dessa steg förkroppsligades av en enda symbol.