"to be heard" translation into Swedish

EN

"to be heard" in Swedish

EN to be heard
volume_up
{verb}

to be heard
Accordingly, Parliament assumes that its delegation will be properly heard at the talks, as we have something to offer.
Parlamentet förväntar sig därför att dess delegation kommer att bli hörd under samtalen eftersom vi har något att komma med.
It may give the impression that those who do not like the Treaty will be ignored, and therefore their voice will not be heard.
Det kan ge intryck av att de som ogillar fördraget kommer att ignoreras, och därför kommer inte deras röst att bli hörd.
the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him or her adversely is taken;
var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas mot honom eller henne,

Similar translations for "to be heard" in Swedish

to be verb
to hear verb

Context sentences for "to be heard" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
Att förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
EnglishAs we heard, not even a quarter of the Member States have achieved the targets.
Som vi hörde är det inte ens en fjärdedel av medlemsstaterna som har nått målen.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Ett antal röster hördes som motsatte sig all ”bestraffning” av Szabolcs Fazakas.
EnglishMrs Iivari, your comment was addressed more to Mrs Reding, but I have heard it.
Fru Iivari! Er kommentar var snarare riktad till Reding, men jag uppfattade den.
EnglishWe are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
Vi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
EnglishHis appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.
Hans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.
EnglishI have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
Jag har också hört flera kommentarer om framstegen för minskningen på 30 procent.
EnglishI am now coming to the heart of the agreements, because the truth should be heard.
Jag kommer nu till kärnan för avtalen, för jag tycker att sanningen måste sägas.
EnglishHowever, have we heard from Bulgarian, Romanian or French journalists as well?
Men har vi även hört något från bulgariska, rumänska eller franska journalister?
EnglishWe have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
Vi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.
EnglishWe have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
Vi har fått ta del av statistiken - åtta ledamöter ställer 25 procent av frågorna.
EnglishAnd I'd heard that from the people who really understood what conflict was about.
Och jag hörde det från människor som verkligen visste vad en konflikt handlar om.
EnglishMr Alavanos said that until now all the questions we have heard have been Greek.
Ledamot Alavanos har påpekat att alla frågor vi har hört hittills är grekiska.
EnglishI only heard that the Commissioner did not wish to propose that the ban be lifted.
Jag hörde bara att kommissionären inte ville föreslå ett upphävande av förbudet.
EnglishI heard what Mrs Niebler said earlier on in the debate and I was astonished by it.
Jag hörde vad Angelika Niebler sade tidigare i debatten, och jag blev förvånad.
EnglishWe in Parliament take a less generous approach than you, as you have already heard.
Vi i parlamentet har en mindre generös inställning än ni, som ni redan har hört.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Jag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
EnglishThat will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
Detta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
Som vi har hört finns det fortfarande problem i Serbien och Montenegro i dag.
EnglishWe have heard from all the petitioners of the disasters suffered by individuals.
Vi har lyssnat till alla framställare om de olyckor som drabbat enskilda individer.