"to be held" translation into Swedish

EN

"to be held" in Swedish

EN to be held
volume_up
[example]

Context sentences for "to be held" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
Detta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
EnglishThe conference will be held in Punta del Este in Uruguay on 15-20 November 2010.
Konferensen kommer att hållas i Punta del Este i Uruguay den 15-20 november 2010.
EnglishThe conference was held on the basis of a needs assessment conducted by the OSCE.
Konferensen hölls mot bakgrund av en uppskattning av behoven som gjorts av OSSE.
EnglishIt is in this Bosnia that local elections have now been held for the first time.
Det är i detta Bosnien som det nu för första gången har förrättats kommunala val.
EnglishA question has also been raised about discussions to be held at political level.
Det ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.
EnglishIn fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
EnglishFurthermore, one public deliberation was held on the initiative of the Presidency.
Dessutom har en offentlig överläggning hållits på initiativ av ordförandeskapet.
EnglishA democratic Iraq should not be held hostage to last year’s arguments in Europe.
Ett demokratiskt Irak får inte betingas av diskussionerna i Europa förra året.
EnglishIt is also being held two years after its rejection by the European Parliament.
Debatten hålls också två år efter det att Europaparlamentet förkastade förslaget.
EnglishA majority supports this Constitution, even in countries which held referendums.
En majoritet stöder konstitutionen, även i länder där man hållit folkomröstningar.
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
EnglishA referendum was held in four Member States, which produced two yes's and two no's.
En folkomröstning hölls i fyra medlemsstater, med resultatet två ja och två nej.
EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Europaparlamentet kommer att agera enligt de ståndpunkter som det alltid har haft.
EnglishLast spring the Dutch Presidency held a large Conference of Ministers in the Hague.
Det nederländska ordförandeskapet höll i våras en stor ministerkonferens i Haag.
EnglishClearly, President Musharraf does not want a peaceful Kashmir election to be held.
Det är tydligt att president Musharraf inte vill se ett fredligt val i Kashmir.
EnglishHere you can read about our own educations, both upcoming and previously held.
Här kan du läsa om våra egna utbildningar, både kommande och tidigare genomförda.
EnglishMadam President, Commissioner, you said that you had not held a press conference.
Fru talman, herr kommissionär! Ni sade att ni inte hade gett någon presskonferens.
EnglishThat discussion was held, and there were other Members there who will confirm that.
Den diskussionen genomfördes och det finns andra ledamöter som kan bekräfta det.
EnglishWe really should not put an ideological slant on every debate held in this House.
Vi bör verkligen inte ge alla debatter som hålls i kammaren en ideologisk vinkling.
EnglishMoldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Det moldaviska samhället rymmer också flera olika nationaliteter bland befolkningen.