"to be held accountable" translation into Swedish

EN

"to be held accountable" in Swedish

EN to be held accountable
volume_up
{verb}

to be held accountable
The people responsible must be held accountable and punished.
De ansvariga måste ställas till svars och straffas.
We are talking about major European oil companies and they should be held accountable for their activities.
Vi talar om stora europeiska oljebolag och de borde ställas till svars för sin verksamhet.
ställas till svars

Context sentences for "to be held accountable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Jag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
EnglishIt is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
Det är inte acceptabelt att de skyldiga kommer undan utan att ställas till ansvar.
EnglishThat is a fact, but no one has been prosecuted or held accountable for his death.
Ingen har åtalats eller ställts till ansvar för hans död. Brians familj är inte ensam.
EnglishCompanies should know what they are doing and should be held accountable for their products.
Företagen bör veta vad de gör och de bör hållas ansvariga för sina produkter.
EnglishHere too we feel we are being held accountable to Parliament, and quite rightly so.
Vi känner också att parlamentet kräver att vi tar vårt ansvar på den punkten, och det är bra.
EnglishThe fishing industry is being held accountable for the damage it wreaks on the marine community.
Fiskerinäringen hålls ansvarig för de skador den förorsakar den marina världen.
EnglishWe can only be held accountable and be effective if people understand what we do for them.
Vi kan endast hållas ansvariga och vara effektiva om människor förstår vad vi gör för dem.
EnglishWhat we need is to arrange for the Albanian majority to be held accountable.
Det vi behöver är att en majoritet av albanerna görs ansvariga.
EnglishAs MEPs we are each held accountable for what we say, what we do and what we fail to do.
Som parlamentsledamöter är vi alla ansvariga för vad vi säger, vad vi gör och vad vi inte gör.
EnglishAs well, unlike the Commissioners, we are held accountable locally.
Dessutom ställs vi till svars lokalt, till skillnad från kommissionen.
EnglishIf he is to be held accountable Mr Wathelet should have the opportunity to defend himself.
Wathelet skall i en ansvarsprocedur ha möjlighet att försvara sig.
EnglishAnd this is why we must insist they be held accountable.
Det är också därför som vi måste insistera på att ställa dem till svars.
EnglishThe Court cannot be dismissed, and nor can it be held accountable.
Domstolen kan inte avsättas och inte heller utkrävas ansvar.
EnglishAt the present time, the owner of the potentially polluting products is not held accountable for the pollution.
Det är därför nödvändigt att erkänna principen om att förorenaren betalar.
EnglishIf they want to raise an issue, let us be held accountable and let us give our view on whatever we think.
Om de vill ta upp en fråga, låt oss då ta vårt ansvar och säga vår mening oavsett vad den är.
EnglishAt the present time, the owner of the potentially polluting products is not held accountable for the pollution.
I dag betraktas inte ägaren till den eventuellt förorenande produkten som ansvarig för föroreningen.
EnglishWe have some models of good practice in our own countries to show how public services can be held accountable.
Vi har några modeller med bra praxis i våra egna länder som visar hur offentliga tjänster kan hållas ansvariga.
EnglishOnly then will the banks be able to be held accountable.
Bara då kan bankerna hållas ansvariga.
EnglishFor this they must be held accountable.
Landet måste hållas ansvarigt för detta.
EnglishIt is essential for countries and dealers who breach the arms embargo imposed in 1992 to be stopped and held accountable.
Det är av yttersta vikt att länder och handlare som bryter mot det vapenembargo som infördes 1992 stoppas och ställs till svars.