"to be helpful" translation into Swedish

EN

"to be helpful" in Swedish

EN to be helpful
volume_up
{verb}

to be helpful
I always try to be helpful and I understand that new Members are only just learning the Rules.
Jag försöker alltid att vara hjälpsam, och jag förstår att de nya ledamöterna ännu inte är fullt införstådda med reglerna.
So this amendment was not tabled out of malice, but out of experience and a desire to be helpful, in my usual style.
Så jag har inte lagt fram det här ändringsförslaget av elakhet, utan av erfarenhet och en önskan att vara hjälpsam, i min vanliga stil.
Mr Perry's report is also important, especially in its definition of an institution and the emphasis on the willingness to be helpful and to communicate.
Perrys betänkande är också viktigt, speciellt i sin definition av en institution och betoningen av villigheten att vara hjälpsam och att kommunicera.

Similar translations for "to be helpful" in Swedish

to be verb
helpful adjective
help noun

Context sentences for "to be helpful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Jag hoppas att budgetmyndigheten kommer att vara mer hjälpsam och öka anslagen.
EnglishThe new Member States, including Poland, could be very helpful in this regard.
De nya medlemsstaterna kan vara till stor hjälp här, och det gäller också Polen.
EnglishThis will be helpful not only to manufacturers, but to doctors and consumers too.
Det är inte bara viktigt för tillverkarna utan även för läkare och konsumenter.
EnglishI feel it would be largely meaningless and would not be helpful to consumers.
Jag tror det skulle vara i stort sett meningslöst och inte hjälpa konsumenterna.
EnglishI think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
Jag anser att det skulle göra det lättare för oss än att gå i motsatt ordning.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Dell ' Albas betänkande innehåller oerhört användbara förslag i detta avseende.
EnglishI am not certain, however, that reciprocation would be either helpful or fruitful.
Jag är däremot inte så säker på att vedergällning skulle hjälpa eller ge resultat.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
På arbetsmarknaderna kan till exempel aktiveringsåtgärder vara till stor hjälp.
EnglishPontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
Uttalanden om omedelbara lösningar före en utredning kommer inte att vara till hjälp.
EnglishIt may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
EnglishI do not think that it is helpful to anyone, and certainly not the poorer countries.
Jag tror inte att det hjälper någon, och verkligen inte de fattigare länderna.
EnglishOne-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Härvidlag är det varken lämpligt eller till hjälp med ensidig skuldgivning.
EnglishI do not believe it is helpful for any country to institutionalise minorities.
Jag tror inte att det hjälper något land att institutionalisera minoriteter.
EnglishMr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Dell'Albas betänkande innehåller oerhört användbara förslag i detta avseende.
EnglishTherefore, I cannot agree that suspending our bilateral agreement would be helpful.
Jag kan därför inte instämma med att det vore bra att upphäva vårt bilaterala avtal.
EnglishThey have not only been helpful, but they have greatly enriched the whole project.
De har inte bara varit till stor hjälp; de har också i hög grad berikat hela arbetet.
EnglishIt would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Jag tror det vore bra om vi ansåg oss själva göra några viktiga framsteg.
EnglishIt is not, therefore, very helpful if we sit here discussing our long lists.
Då hjälper det inte mycket att vi sitter här och pratar om våra långa listor.
EnglishThat would be particularly helpful to the debate within our own nation-states.
Det skulle vara synnerligen nyttigt för debatten inom våra nationalstater.
EnglishThat is very important and helpful to us for the next steps we are to take.
Detta är mycket viktigt och till stor hjälp för oss i våra kommande åtgärder.