"to be high" translation into Swedish

EN

"to be high" in Swedish

SV

EN to be high
volume_up
{verb}

to be high (also: to be woolly)

Context sentences for "to be high" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
EnglishOn considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
En del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
EnglishBut the problem with this Group is that it does not have a high enough profile.
Men problemet med denna grupp är att den inte håller en tillräckligt hög profil.
EnglishThey are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
De kännetecknas av hög kvalitet, varaktighet och kan anslutas till alla datorer.
EnglishThis is also in contrast to what happens in Malta, where the prices are sky-high.
Detta står också i kontrast till det som händer i Malta, där priserna är skyhöga.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Det kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
EnglishIt is high time for this next step now before new unattributed documents surface.
(EN) Det är hög tid för detta nästa steg innan nya obestämda dokument läggs fram.
EnglishThe proposal also guarantees a high level of protection for customers' interests.
Genom förslaget garanteras även en hög skyddsnivå för konsumenternas intressen.
EnglishThere is a prestigious building here but no high-speed rail service.
Inte här, här finns en prestigefylld byggnad, men det finns ingen snabb järnväg.
EnglishThe utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
Utnyttjandet av medlen där låg på 93 procent, alltså en mycket hög procentsats.
EnglishIt is, therefore, high time for determined action at both national and EU level.
Det är därför hög tid för beslutsamma åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
EnglishThe threshold for mobilising the European Union Solidarity Fund is extremely high.
Gränsen för att kunna nyttja Europeiska unionens solidaritetsfond är oerhört hög.
EnglishHigh-quality and cross-border services in particular are this continent's future.
Hög kvalitet och framför allt gränsöverskridande tjänster är kontinentens framtid.
EnglishI share this personal commitment with the High Representative, Baroness Ashton.
Jag delar detta personliga åtagande med den höga representanten, Catherine Ashton.
EnglishAs you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
Som ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
EnglishAnother issue of high priority is, of course, the financial and economic crisis.
En annan högprioriterad fråga är naturligtvis en finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishThe occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
EnglishThe phrase would then be: 'Single representative' and not 'High representative'.
Meningen skulle då bli: ?Single representative? istället för ?High representative?.
EnglishThe Constitution is vital if everyone's high expectations are to be fulfilled.
Konstitutionen är avgörande för om allas stora förväntningar skall kunna infrias.
EnglishThe high levies which Russia demands for flying over Siberia must be abolished.
De höga avgifter som Ryssland kräver för flygrutter över Sibirien måste avskaffas.