"to be hit" translation into Swedish

EN

"to be hit" in Swedish

SV

EN to be hit
volume_up
{verb}

to be hit
You are forced to swerve and you hit a tree, knocking yourself unconscious.
Ni tvingas väja och krockar med ett träd och ni slås medvetslös.

Context sentences for "to be hit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Vägtransportföretagen har drabbats hårt av den finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishUnfortunately, sanctions often hit precisely this young and active civil society.
Tyvärr så drabbar sanktionerna ofta just detta unga och aktiva civila samhälle.
EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Enligt min uppfattning slog Joseph Daul huvudet på spiken i början av denna debatt.
EnglishUnfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
Tyvärr är ungdomarna i Rumänien fortfarande en av de grupper som drabbats hårdast.
EnglishThis threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
Denna tröskel kommer att drabba regionala flygplatser som Newcastle särskilt hårt.
EnglishHow can these peoples, so desperately hard hit by the war, regain hope and trust?
Hur kan dessa folk som drabbats så djupt av kriget återigen få hopp och förtroende?
EnglishI know that you will be aware of these floods; they hit the whole of the Midlands.
Jag vet att ni känner till de här översvämningarna, de drabbade hela Midlands.
EnglishAs predicted by economists, 2009 was the most difficult for crisis-hit Member States.
Såsom ekonomerna förutsade var 2009 svårast för de krisdrabbade medlemsstaterna.
EnglishAnother issue which it raises is why terrorists hit certain specific countries.
En annan fråga som uppstår är varför terroristerna attackerar vissa länder.
EnglishAs we know, it was the fishing communities that were hardest hit by that disaster.
Som vi vet var det fiskesamhällena som drabbades hårdast av denna katastrof.
EnglishI could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Jag kan ta vilken kille som helst på gymnasiet som kan springa snabbare än 4,:,15.
EnglishFishermen in every European coastal region are being hit hard by this oil price rise.
Yrkesfiskare i alla europeiska kustregioner drabbas hårt av denna oljeprisökning.
EnglishFood price rises have hit the most vulnerable sections of the population hardest.
Livsmedelsprisökningarna har drabbat de mest sårbara delarna av befolkningen hårdast.
EnglishThe June List welcomes international solidarity when a country is hit by disasters.
Junilistan välkomnar internationell solidaritet när ett land drabbas av katastrofer.
EnglishAs milk producers we are suffering the effects of prices having hit an all-time low.
Som mjölkproducenter drabbas vi av att priserna har fallit till bottennivåer.
EnglishThe sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
Påföljderna måste emellertid drabba de politiska ledarna och inte medborgarna.
English(RO) Madam President, rising food prices hit the most vulnerable population groups.
(RO) Fru talman! Stigande matpriser drabbar de mest sårbara delarna av befolkningen.
EnglishWell, that time has come, because the mass movement has now hit the European Union.
Den tiden har nu kommit, eftersom de massiva migrationsströmmarna nu har drabbat EU.
EnglishYoung people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
Ungdomar och kvinnor drabbas särskilt hårt av narkotikahandeln och narkotikamissbruk.
English(PL) The financial and economic crisis has hit the poorest people the hardest.
(PL) Den finansiella och ekonomiska krisen slår hårdast mot de fattigaste.