"to be home" translation into Swedish

EN

"to be home" in Swedish

EN to be home
volume_up
{verb}

to be home (also: to be at home)
It turns out your hospitals are killing people, and they should be at home.
Det visar sig att era sjukhus dödar människor, och att de borde vara hemma.
I chose this career but I have somebody who has chosen to be at home.
Jag valde detta yrkesliv, men jag har någon som har valt att vara hemma.
' cause I have to be home in 2 hours at the latest.
för jag måste vara hemma om högst 2 timmar

Context sentences for "to be home" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Det senaste mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) bådar tyvärr inte gott.
EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishShe loses the check, but she goes home with something bigger and more important.
Hon förlorar prispengarna men hon åker hem med någonting större och viktigare.
EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Och jag känner mig faktiskt hemma här. ~~~ För här finns det mycket autismgenetik.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Den inre marknaden är hem för 500 miljoner människor och över 20 miljoner företag.
EnglishWe have a duty to promote these principles, both at home and among our partners.
Vi är skyldiga att främja dessa principer, både hemma och bland våra partner.
EnglishHome affairs and legal policy are to be subject to majority voting as from 2004.
Inrikes- och rättspolitiken blir föremål för majoritetsbeslut från och med år 2004.
EnglishI went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
Jag åkte hem, och jag vet att ni inte kan se detaljerna här; det är inte viktigt.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
De sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
English   – Mr President, there are many important rooms in our collective European home.
   – Herr talman! Det finns många viktiga rum i vårt gemensamma europeiska hem.
EnglishIn order to become politically credible, we must take vigorous measures at home.
Vi måste för att bli trovärdiga i politiken vidta kraftfulla åtgärder på hemmaplan.
EnglishFirstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
Först kommer rådet (rättsliga och inrikes frågor) att diskutera den 12 april.
EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Jag skall gå vidare med att beskriva litet grand hur det ser ut i mina hemtrakter.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Skyddsutrustningen lämnas väldigt ofta hemma eller så är den inte alls tillgänglig.
EnglishReduced costs for home installation would achieve three of our cherished objectives.
Reducerade kostnader för heminstallation skulle uppnå tre av våra omhuldade mål.
EnglishIn our society there was the option of staying at home, and that is also true today.
I vårt samhälle fanns möjligheten att stanna hemma, och detta gäller även i dag.
EnglishIs this a case of being two-faced, saying one thing here and nothing back home?
Är detta ett exempel på hyckleri, att säga en sak här och något annat på hemmaplan?
EnglishThese entrepreneurs are not subject to any kind of checks by their home countries.
Dessa mellanhänder blir inte föremål för någon slags kontroll från sina hemländer.
EnglishMr President, if I ax my mates back home where they come from, they would say Devon.
Herr talman! Om jag frågar kompisarna hemma var de kommer ifrån svarar de Devon.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.