"to be honest" translation into Swedish

EN

"to be honest" in Swedish

EN to be honest
volume_up
{verb}

to be honest (also: to be frank)
To be honest, there is no real, significant change.
För att vara ärlig föreligger ingen verklig, betydelsefull förändring.
I will be honest with Mr Tajani: I did not vote for him earlier today.
Jag ska vara ärlig mot Antonio Tajani: jag röstade inte för honom tidigare i dag.
I shall be honest and admit that this was not what I expected.
Jag skall vara ärlig och erkänna att detta inte var vad jag förväntade mig.

Similar translations for "to be honest" in Swedish

to be verb
honest adjective

Context sentences for "to be honest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
EU förväntar sig att samarbetet med dess partner präglas av tillit och ärlighet.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishConsumer protection is really not against the interests of honest businessmen.
Konsumentskydd står inte alls i motsättning till ärliga näringsidkares intressen.
EnglishTo be completely honest, I have to say that this varies from country to country.
För att vara helt ärlig måste jag säga att det varierar från land till land.
EnglishLet us say it is important to be realistic and honest at this stage of the process.
Låt oss säga att det är viktigt att vara realistisk och ärlig i det här skedet.
EnglishI want you to true your wheels: be honest about the praise that you need to hear.
Jag vill att ni ska trimma era hjul: var ärlig om den uppskattning du behöver höra.
EnglishWe need a dialogue and an honest discussion on our integration and visa policy.
Vi behöver dialog och en ärlig diskussion om vår integrations- och viseringspolitik.
EnglishTo be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
För några månader sedan verkade materialet ärligt talat vara tekniskt oöverstigligt.
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Ännu en gång ber jag er att vara positiva, ärliga och också göra saker tydliga.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Kommissionen har ärligt talat en i stort sett rent procedurmässig roll i sammanhanget.
EnglishI am deeply convinced that most of the farmers are conscientious and honest.
Jag är helt övertygad om att de flesta jordbrukare är samvetsgranna och hederliga.
EnglishSo there is no point asking you questions, because can we get an honest answer?
Så det är ingen idé att ställa frågor till dig, för kommer vi att få ett ärligt svar?
EnglishI call on Baroness Ashton to ensure that the EU takes a courageous and honest stand.
Jag uppmanar fru Ashton att se till att EU intar en modig och ärlig hållning.
EnglishAn honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
EnglishWe are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Vi är faktiskt en ärlig mäklare, och vi bör vara kraftfulla i detta sammanhang.
EnglishIt is an unfortunate technical slip-up, but I accept it was an honest mistake.
Det är ett olyckligt tekniskt misstag, men jag godtar att det var ett ärligt misstag.
EnglishI believe that the report is very honest and reveals the problems facing the sector.
Jag menar att rapportens innehåll är uppriktigt och avslöjar fiskesektorns problem.
EnglishThe point is, however, how honest is the European Union to itself about this?
Frågan är dock hur ärlig Europeiska unionen är mot sig själv i denna fråga?
EnglishIn a climate of honest competition, monopolists can show what they are made of.
I en rättvis konkurrenssituation kan monopolister visa att de förstår sig på sitt yrke.