"be in time" translation into Swedish

EN

"be in time" in Swedish

SV
EN

be in time {verb}

volume_up
be in time (also: catches up with)
The Commission has told us that there is no longer any time for implementing provisions.
Kommissionen sade till oss: Vi hinner inte med genomförandebestämmelserna.
I will not be able to touch on every aspects in the short time available.
Jag hinner inte under denna korta tid beröra alla aspekter.
The EU derogation will then run out and new arrangements cannot be prepared in time.
Då går EU-undantaget ut, och nya regler hinner inte bli färdiga.

Similar translations for "be in time" in Swedish

to be verb
in adjective
in preposition
time noun
time adverb
Swedish
to time verb

Context sentences for "be in time" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishI also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
Jag tror också att det är dags att utvärdera och dra slutsatser inför framtiden.
EnglishIt must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
Det måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Vi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
EnglishThis was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
Det här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
EnglishIt is time to do away with the Member States' fiscal dictatorship over taxpayers!
Det är dags att avskaffa medlemsstaternas fiskala diktatur över skattebetalarna!
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Det är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
EnglishTrade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
Handelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishThe EU aspires to be the most dynamic and innovative economy in five years’ time.
EU strävar efter att bli den mest dynamiska och innovativa ekonomin inom fem år.
English., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishInformation must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
Informationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Om vi röstar för ändringförslag 85 försvinner denna minskning av transporttiden.
EnglishOn the contrary, for a long time even the European Parliament was not informed.
Tvärtom, under en lång tid blev inte ens självaste Europaparlamentet informerat.
EnglishNow is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
Nu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Samtidigt skall vi låta detta åtföljas av ett utbildningsprogram för bankchefer.
EnglishIt will certainly give us a much stronger framework and a better time allowance.
Det kommer förvisso att ge oss en mycket starkare ram och en bättre tidsmarginal.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
EnglishThe Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
Rådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.