"to be quiet" translation into Swedish

EN

"to be quiet" in Swedish

EN to be quiet
volume_up
{verb}

to be quiet (also: to be silent)
Someone annoyed me, and I asked him rather sharply to be quiet.
Det var en person som störde mig och jag uppmanade honom tämligen bryskt att vara tyst.
In any case, the EU will not remain quiet once the first round of the elections has been completed.
Under alla omständigheter kommer EU inte att vara tyst, när den första valomgången väl är avslutad.
Hallå, kan du vara tyst ett tag?

Synonyms (English) for "be quiet":

be quiet

Similar translations for "to be quiet" in Swedish

to be verb
quiet noun
quiet adjective
to quiet verb
Swedish

Context sentences for "to be quiet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
EnglishPlease sit down and be quiet for another eight minutes or leave the Chamber.
Var snälla och sitt ned och var tysta ytterligare åtta minuter eller lämna kammaren.
EnglishHowever, there was one incident last week about which we cannot keep quiet any longer.
Förra veckan inträffade dock en incident som vi inte längre kan hålla tyst om.
EnglishBut away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats
EnglishAs we have seen in other countries such as Zimbabwe, quiet diplomacy does not work.
Som vi har sett i andra länder som exempelvis Zimbabwe, fungerar inte tyst diplomati.
EnglishWorship with communion in Quiet room C302, Mondays  even weeks at 12:30-13:00
Andakt med nattvard i Andrummet C302, måndagar jämna veckor kl 12.30-13.00
EnglishBut things have been far from quiet when it comes to human rights violations.
Men det har inte förblivit lugnt vad gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishPlease be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
Jag ber ledamöterna iaktta tystnad så att vi kan höra kommissionärens förklaringar.
EnglishWe are not going to continue the sitting until you sit down and be quiet.
Vi kommer inte att fortsätta sammanträdet förrän ni sitter ned och är tysta.
EnglishThe Socialists keep rather quiet about media pluralism in these countries.
Socialdemokraterna är ganska tysta när det gäller mångfalden i medierna i dessa länder.
EnglishDiplomacy - quiet diplomacy - has a better chance of achieving what we want to achieve.
Diplomati - tyst diplomati - har större chans att åstadkomma det vi vill.
EnglishNow would be an excellent time... for you to be very, very quiet... chief.
Nu vore det perfekt... för dig att var väldigt, väldigt tyst... chefen.
EnglishUnfortunately, President Mbeki has achieved nothing with his years of quiet diplomacy.
Tyvärr har inte president Thabo Mbeki åstadkommit någonting med sina år av tyst diplomati.
EnglishI would ask you to be quiet, because we should like to hear what Mrs Ryynänen has to say.
Jag ber er om tystnad, ledamöter, eftersom ordförandeskapet vill höra Ryynänens inlägg.
EnglishSo the quiet revolution, Mr Van Velzen, is taking on quite a political momentum.
Så den tysta revolutionen, herr Van Velzen, är på väg att uppnå en betydande politisk drivkraft.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.
English(Uproar) Madam President, please ask my Italian friends to be quiet.
(Tumult) Fru ordförande! Jag vill att ni får mina italienska vänner tysta.
EnglishNothin ' I like better than stayin ' home on a quiet night watchin ' a good movie on my DVD.
Det finns inget som är så skönt som som en hemmakväll med en bra dvd-film.
EnglishThe value of this is easy to underestimate, because good health is quiet.
Värdet av detta är lätt att underskatta, eftersom hälsan tiger still.
EnglishBut he said this: "The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present.
Men han sa detta: De trossats av det tysta förflutna är otillräckliga för den stormiga nutiden.