"be staggered" translation into Swedish

EN

"be staggered" in Swedish

SV
EN

be staggered {verb}

volume_up
be staggered (also: to amaze, be startled)

Similar translations for "be staggered" in Swedish

to be verb
staggered adjective
stagger noun

Context sentences for "be staggered" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately positive trends in public spending on education generally have staggered.
De positiva trenderna med offentliga medel till utbildning har tyvärr i allmänhet stannat upp.
EnglishWe are discussing how General Motors in the US staggered on for months.
Hur General Motors i Förenta staterna stapplade vidare i månader.
EnglishI am staggered at the absence of a single, solitary word of reference to the ECHO programme.
Jag häpnar över att ni inte med ett enda ord har nämnt ECHO.
EnglishThese deadlines for submission must therefore be staggered accordingly.
Därför anser vi att inlämningsdatumen bör justeras.
EnglishHarmonisation of the minimum excise duty rates for diesel fuel and unleaded petrol should also be staggered.
Tillnärmningen av punktskattesatserna för dieselbränsle och blyfri bensin bör också ske diagonalt.
EnglishThey are rescheduled, that is, the payments are staggered.
Man skriver om dem, dvs. man skjuter fram avbetalningen.
EnglishThe implementation time, which is staggered over the period 2010 to 2015, is also sufficiently considerate for industry.
Genomförandetiden, som sträcker sig över perioden 2010-2015, är också tillräcklig för industrin.
EnglishI am quite staggered that you do not find all this alarming.
Jag är bestört över att ni inte är bestört.
EnglishI would invite listeners of good faith to compare the two texts; they will be staggered by the differences in approach.
Jag uppmanar ärliga lyssnare att jämföra de två texterna, de kommer att bli förvånade över skillnaderna i synsätt.
EnglishI believe that a much delayed and staggered transition such as that proposed by the Council of Ministers is unnecessary and inappropriate.
Det utgör en potentiell risk för patienternas liv och kan naturligtvis vara skadligt för läkarnas hälsa.
EnglishI and my colleagues were therefore staggered that the Commission largely disregards the conclusions of that report.
Jag och mina kolleger blev därför oerhört förvånade över att kommissionen i stor utsträckning bortser från rapportens slutsatser.
EnglishAt the same time, I hope that it will speed up payment of these appropriations, which should normally be staggered up to 2006.
Samtidigt önskar jag att kommissionen påskyndar utbetalningen av de medel som i normala fall skulle räcka fram till år 2006.
EnglishI think the rapporteur's proposal for a staggered retirement age is an excellent one.
Något om pensionssystemen: Det förslag som föredraganden har lagt fram om en successiv ingång i pensionsåldern tror jag är alldeles utmärkt.
EnglishI believe that a much delayed and staggered transition such as that proposed by the Council of Ministers is unnecessary and inappropriate.
Jag anser att en mycket fördröjd och tveksam övergång, som den som föreslås av ministerrådet, är onödig och olämplig.
EnglishI was just staggered by it.
EnglishI am starting to know what Frank Sinatra must have felt like, as he staggered on making farewell appearances until he was into his seventies.
Jag börjar inse hur Frank Sinatra måste ha känt sig, när han vacklade runt och gjorde avskedsframträdanden ända tills han blev över sjuttio år.
EnglishBut recently I was staggered when the Commission - just as Mrs Doyle has said - reported it had not finally decided on the precise terminology!
Men nyligen blev jag förbluffad när kommissionen - just som Doyle sade - uppgav att den inte slutgiltigt hade beslutat om den exakta terminologin!
EnglishAid must be allocated and staggered so that the funds get to the local players as directly as possible and primarily to the poorest regions of all.
Stödet bör riktas och gradindelas så att finansieringen styrs så direkt som möjligt till de lokala funktionärerna och i första hand till de allra fattigaste regionerna.
EnglishThe lack of staggered deadlines for substances and mixtures is inconsistent with the deadlines set in the Classification, Labelling and Packaging Regulation (called CLP).
Att inte tidsfristerna är spridda för ämnen och blandningar strider mot de fastställda tidsfristerna i förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP).
EnglishI must say I am staggered that this evening, in this debate, we are not talking about the things that we consider to be the fundamental problems in this procedural reform.
Jag måste säga att jag under debatten här i kväll blir skakad över att vi inte talar om vad vi anser är de grundläggande problemen i denna reformering av arbetsordningen.