"be up to" translation into Swedish

EN

"be up to" in Swedish

SV
EN

be up to

volume_up
be up to
In the final analysis, of course, this is up to the people of Central America.
I slutändan är det givetvis centralamerikanerna som måste göra detta själva.
This is the beginning of opening up the process of government and making it transparent.
Detta är början på att öppna regeringsprocessen och att göra den genomblickbar.
It is up to the British government to make a statement on these matters.
Det är den brittiska regeringens ansvar att göra ett uttalande om dessa frågor.

Similar translations for "be up to" in Swedish

up adverb
up adjective
Swedish
up preposition
Swedish
to preposition
Swedish
to particle
be given to adjective
to live up to verb
to lead up to verb
to come up to verb
to get up to verb
to make up to verb

Context sentences for "be up to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishMr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
Det tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten ger oss möjligheten att åtgärda detta.
EnglishIn this respect, codification is something the Commission should be following up.
I det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishIt is up to us Europeans to accompany and support our partners in this process.
Det är upp till oss européer att följa och stödja våra partner i denna process.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishToday he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
I dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
EnglishThe European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Europeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.