"bearable" translation into Swedish

EN

"bearable" in Swedish

EN bearable
volume_up
{adjective}

Even at the start it was hardly bearable, but it is becoming steadily worse.
Redan från början var det knappt uthärdligt, men det blir bara värre.
The social policies for combating unemployment are ineffective, or at best they try to make unemployment more bearable.
Den socialistiska politiken i kampen mot arbetslösheten ger inga resultat, utan försöker snarare göra arbetslösheten mer uthärdlig.

Synonyms (English) for "bearable":

bearable

Context sentences for "bearable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven at the start it was hardly bearable, but it is becoming steadily worse.
Redan från början var det knappt uthärdligt, men det blir bara värre.
EnglishOrganic farming is like that: it is of no earthly use, but it makes life bearable.
Så är det med ekologiskt jordbruk: det har ingen betydelse för världen, men det gör livet uthärdligt.
EnglishFor you, good governance in tax matters is not about the fight against fraud, bearable taxation or good use of public funds.
För er handlar god förvaltning i skattefrågor inte om kamp mot bedrägerier, rimlig beskattning eller god användning av offentliga medel.
EnglishThis represents a choice between social dumping and automatic handouts which is no longer bearable, neither politically nor financially.
Detta är ett val mellan social dumpning och automatiska allmosor som inte längre är hållbara, vare sig politiskt eller finansiellt.
EnglishAs long as we want to make use of this market we should at least so design the conditions for the animals that they become bearable for them.
Så länge som vi vill utnyttja denna avsättningsmarknad, bör vi åtminstone utforma villkoren för djuren så att de är uthärdliga för dem.
EnglishAs with any compromise, it is the case that if the bearable limits are overstepped, the consequences will be worse than we can imagine today.
Och det är som med alla andra kompromisser: när utvecklingen väl har gått för långt, blir följderna värre än vi kan föreställa oss i dag.
EnglishAlmost bearable.
EnglishThe economic reform which began in the absence of the market institutions and mechanisms has entailed extremely high and hardly bearable social costs.
Den ekonomiska reform som inleddes i avsaknad av marknadsinstitutioner och -mekanismer har medfört ytterst höga och svåruthärdliga sociala följder.
EnglishAlong with this, the problem of unemployment has reached the limit of what is bearable, our industries are fragile and there are grave risks of a major crisis.
Problemet med arbetslöshet har samtidigt nått gränsen av vad vi kan uthärda, våra industrier är känsliga och risken för en allvarligare kris är stor.
EnglishI believe this is the first step that we in Parliament have taken to get out of this situation, namely to make the conditions of animals at least more bearable.
Jag tror att det är det första steget som vi har tagit i detta parlament för att komma ur denna situation, nämligen att åtminstone göra djurens lidande mer uthärdligt.
EnglishAs well as national and international measures, a broad solution should be found for the debt problem of the developing countries so as to make debts bearable in the long term.
Förutom nationella och internationella åtgärder borde en bred lösning fastställas för skuldproblemet i utvecklingsländerna, så att skulderna blir hanterbara på lång sikt.